Code intro 2

CODE INTRO#2 INTRO TO REACT


โอกาสสุดท้าย!
ของผู้ที่ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ REACT
เบื้องต้นโดยคณะอาจารย์ผู้บรรยายที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ตรง
แบบใกล้ชิด และเนื้อหาสามารถนำไปต่อยอดได้โอกาสสุดท้าย รีบตัดสินใจ


บรรยายเนื้อหา REACT ROUTER

ผู้บรรยาย : นายศุภโชค  ชวัติชัย  (Freelance)

- SPA และ MPA คืออะไรเกี่ยวข้องกันยังไงกับ React Router
– ติดตั้ง React Router
– Code structure
- Router History และ Browserhistory
- Route Path และการเรียกใช้ component
- Router History และ Browserhistory
- Route Path และการเรียกใช้ component

การเดินทางมาสถานที่จัดงาน

อาคารนพณรงค์ เลขที่ 7 ถนนรัชดาภิเษก ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310 ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลาดพร้าว (ตรงข้ามอาคารจอดแล้วจรของรถไฟฟ้าใต้ดิน)

View Tickets
Date
23 Mar 2018 at 19:00 - 20:30
Add to Calendar
Location
อาคาร นพณรงค์ เลขที่ 7 ถนนรัชดาภิเษก ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310

Organized by

Buzzfreeze logo 090614 preview
บริษัท บัซซ์ ฟรีซ โซลูชั่น จำกัด

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Buzzfreeze logo 090614 preview

บริษัท บัซซ์ ฟรีซ โซลูชั่น จำกัด

Having trouble purchasing ticket? View Help Center