Education

The Young Entrepreneurship BootCamp 2018

C16b2b28e0c047b78c3a679f637dbb3c06f4836e
The Young Entrepreneurship BootCamp 2018

        ด้วยโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนทักษะสเต็มสำหรับผู้ประกอบการ (Young STEM & a Entrepreneur Student Exchange Program) และโครงการ Young Digital Maker ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานระหว่างประเทศ ได้แก่ Global Entrepreneurship ประเทศไทย (GET)  ซึ่งมีเครือข่ายกว่า 170 ประเทศทั่วโลก และ Young Digital Maker Program ได้จัดกิจกรรม Young Entrepreneur Boot Camp โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,กลุ่ม Mushroom Group , Brain Adventure Camp , บริษัท ทำน้อยได้มาก จำกัด Doing Less Getting More Co., Ltd.


        ขอเรียนเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  เข้าร่วมรับกิจกรรมพิเศษ โดย  วิทยากรที่มีชื่อเสียงหลายท่านจาก เครือข่าย Global Entreprenurship Network

 

  1. Mr.Ivan Abraham Sandjaja ,  Director Ciputra Incubator and Accelerator, Office of International Relations Ciputra Foundation , Indonesia
  2.  Mr.Andreas Bastedo  Director Rhinoceros Authorized Training Center  , Indonesia
  3. Mr.  Jery Yeoh (Certified Coach  Dr.John C. Maxwell) ผู้เขียนหนังสือระดับโลกขายดีตลอดกาล เช่น ภาวะผู้นำระดับ 5 และ 21 คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำโดยหัวข้อในการบรรยายครั้งนี้ คือ ทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำแห่งอนาคต
  4. นาย ณัฎฐ์นวัต จิวัฒน์ธนากุล ผู้จัดการโครงการ Young STEM & a  Entrepreneur Student Exchange Porgram  
  5. ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์  สมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME
  6. นาย สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญการสร้างธุรกิจแบบลีน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

โดยกิจกรรมจะเน้นการสร้างแนวคิดผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาสู่การหาลูกค้า การบ่มเพาะนิสัยผู้ประกอบการ การใช้ทรัพยากรที่จำกัดในการดำเนินกิจการ และการแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการโดยนักเรียนจะได้สัมผัสการแก้ไขปัญหาของนักธุรกิจในสภาพจริงผ่าน SME หรือนักธุรกิจที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการที่จะช่วยเพิ่มทักษะแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ และทักษะการสื่อสารแบบผู้นำในอนาคตโดยจะมีผู้ร่วมการอบรมปฎิบัติการจากเยาวชนของประเทศอินโดนีเซีย จาก โครงการ Young Entrepreneur Camp ประเทศIndonesia เข้าร่วมจำนวน 28 คน โดยการจัดการกิจกรรมขึ้นในวันที่ 3 - 5 เมษา เวลา 09.00 16.00 น. ณ ห้อง Maker Space  อาคาร หอสมุด ชั้น3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับ Certificate จากทางโครงการ   จึงขอเรียนเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยม 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Application Form

The Young Entrepreneurs Boot Camp 2018 Registration Form

Tickets

No Tickets Available

A391eafe20aecc0e1726bc07ae5b5dfbe2a07d07
Organized by
Natnawat Jiwattanakul