Education

Workshop พอแล้วดี The Creator รุ่น 3 ครั้งที่ 2

พอแล้วดี The Creator รุ่น 3 
Workshop ครั้งที่ 2

คุณจะได้เรียนรู้การน้อมนำเอา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดำเนินธุรกิจไลฟ์สไตล อย่างพอดี 

เรียนพร้อมกันกับ 
พอแล้วดี The Creator รุ่น 3
วันที่ 7 - 9 เมษายน 2561
ณ ช่างชุ่ย ที่ ห้องดูจิต

20 ที่นั่ง/วัน !!! 
(ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่มารับสิทธิ์
ทางโครงการขอตัดสิทธิ์ในการเข้าฟัง และตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมของทางโครงการทุกครั้ง )

หมายเหตุ : โครงการขอสงวนสิทธิ์ การถ่ายทอดสดและร่วมฟังในช่วงอภิปรายปัญหาของ The Creator 


Tickets

No Tickets Available

Logo y
Organized by
พอแล้วดี The Creator