Education

22 พฤษภาคม : หลักสูตร CONTENT STRATEGIST : Creative and Presentation

8be922fa5ec239a8792a9b8fc16033287f942b62
22 พฤษภาคม : หลักสูตร CONTENT STRATEGIST : Creative and Presentation

จากยุคแห่งผลิตภัณฑ์ สู่การสร้างแบรนด์ จนถึงปัจจุบัน การบริหาร Content หัวใจหลักแห่งความสำเร็จ ขึ้นอยู่กับ ความคิดสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องเป้าหมายองค์กรกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกัน การนำเสนอเล่าเรื่องจะช่วยให้สามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับแนวทางการนำเสนอบนสื่อออนไลน์จะสร้างความสนใจและดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้มีคำตอบสำหรับนักสื่อสารที่ต้องการจะเป็น นักบริหารเนื้อหาเชิงยุทธ์

เครื่องมือบนสื่อออนไลน์มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เป็นหน้าที่ของนักสื่อสารที่จะต้องเรียนรู้และปรับตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่ การพัฒนาและสร้างสรรค์ “เนื้อหา” อย่างสร้างสรรค์ แล้วเอามา “นำเสนอ” ได้อย่างน่าสนใจ และพัฒนาสู่เครื่องมือบนสื่อออนไลน์ เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย

การพัฒนา “ความคิดสร้างสรรค์” นักสื่อสารหลายคน มักกังวลใจว่า ไม่ได้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว สามารถพัฒนา “ความคิดสร้างสรรค์” นั้น ๆ ได้ภายใต้กรอบการพัฒนาความคิดภายใต้หลักสูตรพัฒนา นักบริหารเนื้อหาเชิงยุทธ์ หรือ Content Strategist

การพัฒนา “การนำเสนอ” นักสื่อสารจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคในการนำเสนอ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความคิด ความสร้างสรรค์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม น่าสนใจ และสมบูรณ์แบบ ดังนั้น การเรียนรู้แนวทางใน การนำเสนอ อย่างมืออาชีพสำหรับนักสื่อสาร จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน

ดังนั้น การเรียนรู้แนวทางการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ และ การนำเสนอ ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของ นักบริหารเนื้อหาเชิงยุทธ์ จึงจำเป็นสำหรับนักสื่อสารที่จำเป็นต้องรับผิดชอบในการออกแบบ เนื้อหา อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถ นำเสนอ เนื้อหาได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ในฐานะ นักบริหารเนื้อหาเชิงยุทธ์

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการ แนวทาง ขั้นตอน เทคนิคอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักสื่อสารดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม ทางออกที่ 6

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

1. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

1.1 นิยามและความหมายของความคิดสร้างสรรค์

1.2 กรอบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

1.3 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

2. เทคนิคการนำเสนอ และแนวทางการนำเสนอบนสื่อออนไลน์

2.1 รูปแบบและวิธีการ การนำเสนอ

2.2 เทคนิคและแนวทางการนำเสนอบนสื่อออนไลน์

3. กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช คลาวด์ไนน์ เวิลด์ไวด์ และอดีต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณพงศ์วิชญ์ คงเจริญ จบการศึกษาระดับปริญญาโทนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Strategic communication) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปัจจุบันดูแลในส่วนงาน Marketing Communication บริษัท Wongnai Media รวมทั้งมีประสบการณ์ในฐานะครีเอทีฟและนักวางกลยุทธ์สื่อวิทยุและสื่อออนไลน์ (Creative and Online Strategist) ที่ Chill Online บริษัท GMM GRAMMY ตลอดจน เป็นอาจารย์พิเศษด้านการสื่อสารที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการตัดสิน รางวัลนาฏราชครั้งที่ 7 และ 8 อีกด้วย

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร

09.00-12.00 น. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

(10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง)

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. รูปแบบและวิธีการ การนำเสนอเทคนิค และแนวทางการนำเสนอบนสื่อออนไลน์

(14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง)

Tickets

No Tickets Available

Bfb8b214c9e6ab172611aa32efa6f1bc0c0df7e7
Organized by
Market-Comms