Education

23 พฤษภาคม : หลักสูตร COMMUNICATION STRATEGIST : Digital PR + Digital IMC

896d18c1d474f4fbfbbbed2481948e0b6b1f3de7
23 พฤษภาคม : หลักสูตร COMMUNICATION STRATEGIST : Digital PR + Digital IMC

จากยุคประชาสัมพันธ์ 1.0 สู่การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ปี 2018 งานประชาสัมพันธ์กำลังปรับตัวสู่อีกระดับ เมื่ออนาคตของการประชาสัมพันธ์ได้ถูกผสานรวมกับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เพื่อพัฒนาหนทางในการมัดใจ สร้างการจดจำ และดึงเงินจากกระเป๋าของกลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้มีคำตอบสำหรับนักสื่อสารที่ต้องการจะเป็น นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา วงการสื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว น้ำหนักของเครื่องมือสื่อสารเกือบทั้งหมดพุ่งไปยังสื่อออนไลน์ ตั้งแต่ปลายปี 2017 การวางแผนสื่อสารได้เกิดการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง อย่างเห็นได้ชัด ด้วยการผสมผสานเครื่องมือที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และไม่ได้พึ่งพาแต่เพียงสื่อออนไลน์เท่านั้น สื่อออฟไลน์ จึงมีความสำคัญไม่น้อยกว่ากัน เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความหลากหลายและแตกต่างกันตามความสนใจ รูปแบบการดำเนินชีวิต และทัศนคติ

แต่ละแบรนด์ต่างต้องแข่งขัน ช่วงชิง ทั้งในด้านความสนใจ และเวลาของกลุ่มเป้าหมายจากคู่แข่ง ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์ดิจิทัลต้องยกระดับกลยุทธ์ เครื่องมือ และเป้าหมายเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการสร้างการรับรู้ ความสนใจแล้ว ยังคาดหวังต่อการสร้างรายได้หรือผลกำไรต่อแบรนด์อีกด้วย

ดังนั้น การเรียนรู้แนวทางการพัฒนา การประชาสัมพันธ์ดิจิทัลและการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานยุคดิจิทัลเข้าร่วมกันอย่างกลมกล่อม จึงเป็นสิ่งที่นักสื่อสารรุ่นใหม่ จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อเติบโตขึ้นเป็น นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการ แนวทาง ขั้นตอน เทคนิคอย่างเป็นระบบ ของการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล และการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานยุคดิจิทัล เพื่อให้นักสื่อสารดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เวลา 09.30-16.00 น. โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม ทางออกที่ 6

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

1. การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital PR) นิยามและความหมาย เทคนิคและแนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ

2. การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานยุคดิจิทัล นิยามและความหมาย เทคนิคและแนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ

3. กรณีศึกษา การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital PR) + การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานยุคดิจิทัล (Digital IMC)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. เสรี วงษ์มณฑา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการสื่อสารและการตลาด รางวัลกิตติคุณสังข์เงิน บุคคลดีเด่นด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

คุณวิภาวริศ เกตุปมา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ TOP TEN Public Relations Agency จัดอันดับโดยนิตยสาร Positioning ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการบริหารสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์

คุณวุฒิชัย วงศ์ษาสิงห์ Assistant Vice President ด้านดิจิทัล ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

กำหนดการ

09.00-09.30 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร

09.30-12.00 น. การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล + การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานยุคดิจิทัล

วิทยากรโดย ดร. เสรี วงษ์มณฑา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด

(10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง)

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. กรณีศึกษา การสร้างแคมเปญสื่อสารประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล และการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานยุคดิจิทัล

วิทยากรโดย คุณวิภาวริศ เกตุปมา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟว์ดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด และ คุณวุฒิชัย วงศ์ษาสิงห์ Assistant Vice President ด้านดิจิทัล ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (Tentative)

(14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง)

Tickets

No Tickets Available

D0b02091bb86de07533a767215306fd8447569ca
Organized by
Market-Comms