Education

โครงการทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีที่ 7 ประจำปี 2561 รอบที่ 2

20ea545cf8d96f111c62ddf305906c3beb378a75
โครงการทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีที่ 7 ประจำปี 2561 รอบที่ 2

สมาคมเพื่อนชุมชน เกิดจากการก่อตั้งของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบด้วย กลุ่มบริษัท ปตท. เอสซีจี  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัทโกลว์ ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งในปัจจุบันได้มีสมาชิกสมทบอีกกว่า 13 บริษัท ที่มีความตั้งใจในการดูแลพัฒนาอุตสาหกรรม ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน มุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

    ที่ผ่านมาสมาคมฯ ก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา อาทิ โครงการทุนการศึกษาวิชาชีพพยาบาล  โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และครุศาสตร์  โครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว จังหวัดระยอง โครงการส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษา หรือค่าย V-CAMP และโครงการทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย หรือเพื่อนชุมชนติวเตอร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อการบริการทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดระยอง และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

สำหรับโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ รอบที่ 2 ในวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนชำนาญสามาคีวิทยา อ.แกลง สำหรับ 8 รร. ดังนี้

1.โรงเรียนเขาชะเมา

2.โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

3.โรงเรียนห้วยยาง

4.โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร

5.โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม

6.โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

7.โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

8.โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา**หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เช่น กรอกโรงเรียน,ที่อยู่,เบอรติดต่อผู้ปกครอง และ อื่นๆ โดยสมาคมเพื่อนชุมชน จะจัดส่งข้อมูลการสมัครทั้งหมด เพื่อใช้ยืนยันว่ามีการลงทะเบียนเข้ารับติวในโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์กลับไปยังโรงเรียนของท่าน 
ทางสมาคมเพื่อนชุมชน ขอสงวนที่นั่ง และหนังสือ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น

Tickets

No Tickets Available

E4a4018fc53068d78b071f3a0b40944e08556e9b
Organized by
สมาคมเพื่อนชุมชน