Screen shot 2561 04 10 at 11.50.44

โครงการทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีที่ 7 ประจำปี 2561 รอบที่ 2

สมาคมเพื่อนชุมชน เกิดจากการก่อตั้งของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบด้วย กลุ่มบริษัท ปตท. เอสซีจี  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัทโกลว์ ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งในปัจจุบันได้มีสมาชิกสมทบอีกกว่า 13 บริษัท ที่มีความตั้งใจในการดูแลพัฒนาอุตสาหกรรม ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน มุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

    ที่ผ่านมาสมาคมฯ ก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา อาทิ โครงการทุนการศึกษาวิชาชีพพยาบาล  โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และครุศาสตร์  โครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว จังหวัดระยอง โครงการส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษา หรือค่าย V-CAMP และโครงการทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย หรือเพื่อนชุมชนติวเตอร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อการบริการทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดระยอง และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

สำหรับโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ รอบที่ 2 ในวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนชำนาญสามาคีวิทยา อ.แกลง สำหรับ 8 รร. ดังนี้

1.โรงเรียนเขาชะเมา

2.โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

3.โรงเรียนห้วยยาง

4.โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร

5.โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม

6.โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

7.โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

8.โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา**หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เช่น กรอกโรงเรียน,ที่อยู่,เบอรติดต่อผู้ปกครอง และ อื่นๆ โดยสมาคมเพื่อนชุมชน จะจัดส่งข้อมูลการสมัครทั้งหมด เพื่อใช้ยืนยันว่ามีการลงทะเบียนเข้ารับติวในโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์กลับไปยังโรงเรียนของท่าน 
ทางสมาคมเพื่อนชุมชน ขอสงวนที่นั่ง และหนังสือ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น

View Tickets
Date
20 Aug 2018 09:00 - 24 Aug 2018 16:00
Add to Calendar
Location
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ตำบล คลองปูน Khlong Pun, Klaeng District, Rayong, Thailand
View Map

Organized by

Screen shot 2561 04 03 at 17.28.03
สมาคมเพื่อนชุมชน

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Screen shot 2561 04 03 at 17.28.03

สมาคมเพื่อนชุมชน

Having trouble purchasing ticket? View Help Center