SpeakPro Customer Service

สำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริการ มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องพัฒนาความเข้าใจที่ดีต่อการบริการให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กร หลักสูตรของสมาร์ทเวิลด์ สามารถช่วยพัฒนาพนักงานของท่าน ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับทักษะการให้บริการลูกค้า แบบที่เป็นมืออาชีพ รวมทั้งเพิ่มมุมมองใหม่ในแง่ดีสำหรับการบริการในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ต้องเผชิญหน้า พบกับปัญหา หรือเวลาที่ต้องพูดคุย ติดต่อสื่อสาร กับบุคคลหลายหลายทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยการฝึกอบรมจะเน้นให้ผู้เรียนสนุกสนาน มีส่วนร่วม  และพัฒนาให้เกิดความพร้อมที่จะเป็นผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ หลักสูตรการอบรมใช้เวลา 2 วัน เหมาะสำหรับผู้เรียนประมาณ 15 - 20 ท่าน


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 •  มองเห็นความสำคัญว่าการบริการลูกค้าที่ดีส่งผลถึงรายได้รวมขององค์กร
 •  เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการลูกค้าภายใน และภายนอกองค์กร
 •  เรียงลำดับความสำคัญ และให้ความสนใจสิ่งที่เป็นความคาดหวังจากตัวลูกค้ามากที่สุด
 •  ชี้ให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคล  และบุคลิกลักษณะของลูกค้า
 •  เพิ่มทักษะความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพ เพื่อเป็นส่วนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า
 •  หาวิธีที่เหมาะสมในการปรับทัศนคติที่ดีต่อการบริการ
 •  พัฒนาตนเองให้มีทักษะการฟังที่ดีขึ้น
 •  เลือกคำพูดที่เหมาะสมในการโน้มน้าว รวมทั้งคำพูดที่สามารถควบคุมสถานการณ์
 •  ใช้หลักการ Recovery System เพื่อความพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้า

หัวข้อที่ใช้สำหรับฝึกอบรม

 • กำหนดบทบาทหน้าที่ เพื่อสร้างการบริการลูกค้าที่ดี
 • สร้างเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
 • การบริการลูกค้าที่ดี เป็นส่วนในการเสริมสร้าความสำเร็จให้กับองค์กร

กำหนดการในการฝึกอบรม

บทที่ 1:           แสดงความห่วงใยต่อลูกค้า

 • เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า
 • เข้าใจในความต้องการของลูกค้า ในมุมมองของวัตถุและจิตใจ
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

บทที่ 2:           การให้บริการโดยใช้การสื่อสาร

 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การใช้ภาษาที่สุภาพ และสร้างสรรค์
 • การใช้คำพูดที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเข้าใจ

บทที่ 3:           การเปิดบทสนทนา / ทางโทรศัพท์

 • สร้างความประทับใจ
 • การโอนและการพักสายโทรศัพท์

บทที่ 4:              การค้นหาความต้องการของลูกค้า

 • ชี้ให้เห็นถึงความต้องการของลูกค้าทั้งในแง่วัตถุละจิตใจ
 • การตั้งคำถามเพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้า
 • รับฟังความต้องการของลูกค้าโดยใช้ทักษะการฟังที่ดี
 • ยืนยันอีกครั้งว่าเราสามารถเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

บทที่ 5:              การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

 • เติมเต็มในส่วนที่ลูกค้าต้องการ
 • แสดงให้เห็นว่าความต้องการของลูกค้ามีความหมายสำหรับเรา
 • วิธีการแก้ปัญหาในกรณีไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

บทที่ 6:              การควบคุมสถานการณ์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับลูกค้า / โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า

 • มีความเท่าเทียมทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้า / โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า
 • ควบคุมสถานการณ์เมื่อต้องเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น
 • การรับมือกับลูกค้าเวลาโกรธ หรือไม่พอใจ

บทที่ 7:              แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริการ

 • 7 ขั้นตอนในของแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริการ
 • คำแนะนำสำหรับ Service Recovery
 • คำแนะนำเพิ่มเติมในการเพิ่มโอกาสในการบริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABOUT TRAINER

Yossitouch Rachatasorach (Sean)
Professional Corporate Trainer

“For nearly 10 years, I have been in the Aviation Industry which highly focuses on service excellence, and another 6 years as professional instructor for functional and behavioral training for companies that focused both on sales and service delivery.

During those years, I have worked across continents with teams of international members in a multi-cultural environment where a high standard of service delivery is highly demanded. It was very challenging and I have learned a great deal.”

View Tickets
Date
26 Feb 2015 12:00 - 27 Feb 2015 04:30
Add to Calendar
Location
The Landmark Bangkok ถนน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
View Map

Organized by

397533 437892106283397 233984954 n
HUBBA Coworking Space

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
397533 437892106283397 233984954 n

HUBBA Coworking Space

Having trouble purchasing ticket? View Help Center