SpeakPro Customer Service

Poster placeholder
SpeakPro Customer Service

สำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริการ มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องพัฒนาความเข้าใจที่ดีต่อการบริการให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กร หลักสูตรของสมาร์ทเวิลด์ สามารถช่วยพัฒนาพนักงานของท่าน ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับทักษะการให้บริการลูกค้า แบบที่เป็นมืออาชีพ รวมทั้งเพิ่มมุมมองใหม่ในแง่ดีสำหรับการบริการในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ต้องเผชิญหน้า พบกับปัญหา หรือเวลาที่ต้องพูดคุย ติดต่อสื่อสาร กับบุคคลหลายหลายทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยการฝึกอบรมจะเน้นให้ผู้เรียนสนุกสนาน มีส่วนร่วม  และพัฒนาให้เกิดความพร้อมที่จะเป็นผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ หลักสูตรการอบรมใช้เวลา 2 วัน เหมาะสำหรับผู้เรียนประมาณ 15 - 20 ท่าน


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 •  มองเห็นความสำคัญว่าการบริการลูกค้าที่ดีส่งผลถึงรายได้รวมขององค์กร
 •  เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการลูกค้าภายใน และภายนอกองค์กร
 •  เรียงลำดับความสำคัญ และให้ความสนใจสิ่งที่เป็นความคาดหวังจากตัวลูกค้ามากที่สุด
 •  ชี้ให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคล  และบุคลิกลักษณะของลูกค้า
 •  เพิ่มทักษะความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพ เพื่อเป็นส่วนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า
 •  หาวิธีที่เหมาะสมในการปรับทัศนคติที่ดีต่อการบริการ
 •  พัฒนาตนเองให้มีทักษะการฟังที่ดีขึ้น
 •  เลือกคำพูดที่เหมาะสมในการโน้มน้าว รวมทั้งคำพูดที่สามารถควบคุมสถานการณ์
 •  ใช้หลักการ Recovery System เพื่อความพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้า

หัวข้อที่ใช้สำหรับฝึกอบรม

 • กำหนดบทบาทหน้าที่ เพื่อสร้างการบริการลูกค้าที่ดี
 • สร้างเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
 • การบริการลูกค้าที่ดี เป็นส่วนในการเสริมสร้าความสำเร็จให้กับองค์กร

กำหนดการในการฝึกอบรม

บทที่ 1:           แสดงความห่วงใยต่อลูกค้า

 • เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า
 • เข้าใจในความต้องการของลูกค้า ในมุมมองของวัตถุและจิตใจ
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

บทที่ 2:           การให้บริการโดยใช้การสื่อสาร

 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การใช้ภาษาที่สุภาพ และสร้างสรรค์
 • การใช้คำพูดที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเข้าใจ

บทที่ 3:           การเปิดบทสนทนา / ทางโทรศัพท์

 • สร้างความประทับใจ
 • การโอนและการพักสายโทรศัพท์

บทที่ 4:              การค้นหาความต้องการของลูกค้า

 • ชี้ให้เห็นถึงความต้องการของลูกค้าทั้งในแง่วัตถุละจิตใจ
 • การตั้งคำถามเพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้า
 • รับฟังความต้องการของลูกค้าโดยใช้ทักษะการฟังที่ดี
 • ยืนยันอีกครั้งว่าเราสามารถเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

บทที่ 5:              การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

 • เติมเต็มในส่วนที่ลูกค้าต้องการ
 • แสดงให้เห็นว่าความต้องการของลูกค้ามีความหมายสำหรับเรา
 • วิธีการแก้ปัญหาในกรณีไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

บทที่ 6:              การควบคุมสถานการณ์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับลูกค้า / โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า

 • มีความเท่าเทียมทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้า / โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า
 • ควบคุมสถานการณ์เมื่อต้องเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น
 • การรับมือกับลูกค้าเวลาโกรธ หรือไม่พอใจ

บทที่ 7:              แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริการ

 • 7 ขั้นตอนในของแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริการ
 • คำแนะนำสำหรับ Service Recovery
 • คำแนะนำเพิ่มเติมในการเพิ่มโอกาสในการบริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABOUT TRAINER

Yossitouch Rachatasorach (Sean)
Professional Corporate Trainer

“For nearly 10 years, I have been in the Aviation Industry which highly focuses on service excellence, and another 6 years as professional instructor for functional and behavioral training for companies that focused both on sales and service delivery.

During those years, I have worked across continents with teams of international members in a multi-cultural environment where a high standard of service delivery is highly demanded. It was very challenging and I have learned a great deal.”

Tickets

No Tickets Available

D38b1909aa67382b127ed0b6ffd60a8f7e23c0b8
Organized by
HUBBA Coworking Space