Education

TDRI Annual Public Conference 2018: ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยให้พร้อมสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี

* งานสัมมนา ไม่มี facebook Live

    พัฒนาการของเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งเซ็นเซอร์ การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์คอมพิวติ้งและพรินเตอร์สามมิติ เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทำให้เกิดความกังวลต่อผลกระทบในด้านลบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย จากการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในแบบแผนการผลิตและการสร้างมูลค่าในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ    นอกจากนี้ พัฒนาการที่เกิดขึ้นยังจะมีกระทบอย่างสูงต่อการจ้างงานของแรงงาน งานหลายอย่างที่มีลักษณะซ้ำๆ จะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ (automation) และระบบอัจฉริยะที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  การประมาณการต่างๆ ชี้ว่า ในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งไทย จะมีผู้เสี่ยงต่อการตกงานถึงกว่าร้อยละ 50 ของแรงงานทั้งหมด

    ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการปรับโมเดลในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษา การฝึกทักษะแรงงาน การจัดระบบสวัสดิการสังคมตลอดจนการปรับกฎระเบียบต่างๆ และบทบาทของภาครัฐ ให้สนับสนุนภาคส่วนต่างๆในสังคมให้สามารถปรับตัวได้

    งานสัมมนาครั้งนี้ จะชวนทุกท่านร่วมกันค้นหาคำตอบ และจะมองไปข้างหน้า เพื่อแสวงหาทางเลือกให้ประเทศไทยอยู่รอดและเติบโตไปอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมได้

 สำหรับหัวข้อการนำเสนอ ได้แก่

1) อนาคตประเทศไทยในยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี
2) ปรับโมเดลการพัฒนาประเทศให้โตได้ในความปั่นป่วน
3) ปรับการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะใหม่
4) ปรับระบบสวัสดิการสังคมพร้อมรับโลกใหม่ที่ผันผวน
5) ปรับทัศนคติภาครัฐเพื่อความเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต

และพบกับ วงเสวนาในหัวข้อ 

"ทางเลือก ทางรอด ที่ยั่งยืนและเป็นธรรมของไทยในยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี"

นำเสนอโดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ดร.บุญวรา สุมะโน ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ คุณเทียนสว่าง ธรรมวณิช  คุณศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ และคุณณัฐสิฐ รักษ์เกียรติวงศ์ 

พร้อมแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์

  • ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • ดร.เดชรัต สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
                             คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คุณธนา เธียรอัจฉริยะ Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์
  • คุณเรืองโรจน์ พูนผล ผู้ก่อตั้ง Disrupt University และกองทุน 500 TukTuks
  • คุณสุทธิพงศ์ กนกากร สมาชิกคณะทำงานด้านเทคนิค national digital ID และ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท WS3
  • คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ 
  • คุณเทียนธันย์ ณีศะนันท์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Skillsolved Recruitment


***********
สำหรับท่านที่รับเชิญจากทางสถาบัน กรุณานำโค้ดที่ได้รับจาก จม.เชิญ กรอกลงที่ช่อง "ใส่โปรโมชันโค้ด"  และกดปุ่ม "ใช้โค้ด" เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมงาน

Event Application

This event requires you to fill out an application form designed to create better experience for every participants. Please kindly fill out the form and wait for the application to be processed your application. After it has been processed, you will get a link in your email to purchase / get the ticket(s).

ใบสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอประจำปี 2561

สำหรับผู้สนใจกิจกรรมสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอประจำปี 2561 โปรดตอบคำถาม ให้ครบทั้ง 4 ข้อ ทีมงานจะคัดเลือกคำตอบที่คิดว่า งานสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน และจะส่งบัตรเชิญเข้าร่วมงานทางอีเมล

Tickets

No Tickets Available

Event logo
Organize by
Thailand Development Research Institute (TDRI)