Education

TDRI Annual Public Conference 2018: ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยให้พร้อมสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี

Ff1ca8dae8395de3bb5aba80f8a0e5ba63e9ca9d
TDRI Annual Public Conference 2018: ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยให้พร้อมสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี

* งานสัมมนา ไม่มี facebook Live

    พัฒนาการของเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งเซ็นเซอร์ การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์คอมพิวติ้งและพรินเตอร์สามมิติ เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทำให้เกิดความกังวลต่อผลกระทบในด้านลบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย จากการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในแบบแผนการผลิตและการสร้างมูลค่าในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ    นอกจากนี้ พัฒนาการที่เกิดขึ้นยังจะมีกระทบอย่างสูงต่อการจ้างงานของแรงงาน งานหลายอย่างที่มีลักษณะซ้ำๆ จะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ (automation) และระบบอัจฉริยะที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  การประมาณการต่างๆ ชี้ว่า ในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งไทย จะมีผู้เสี่ยงต่อการตกงานถึงกว่าร้อยละ 50 ของแรงงานทั้งหมด

    ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการปรับโมเดลในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษา การฝึกทักษะแรงงาน การจัดระบบสวัสดิการสังคมตลอดจนการปรับกฎระเบียบต่างๆ และบทบาทของภาครัฐ ให้สนับสนุนภาคส่วนต่างๆในสังคมให้สามารถปรับตัวได้

    งานสัมมนาครั้งนี้ จะชวนทุกท่านร่วมกันค้นหาคำตอบ และจะมองไปข้างหน้า เพื่อแสวงหาทางเลือกให้ประเทศไทยอยู่รอดและเติบโตไปอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมได้

 สำหรับหัวข้อการนำเสนอ ได้แก่

1) อนาคตประเทศไทยในยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี
2) ปรับโมเดลการพัฒนาประเทศให้โตได้ในความปั่นป่วน
3) ปรับการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะใหม่
4) ปรับระบบสวัสดิการสังคมพร้อมรับโลกใหม่ที่ผันผวน
5) ปรับทัศนคติภาครัฐเพื่อความเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต

และพบกับ วงเสวนาในหัวข้อ 

"ทางเลือก ทางรอด ที่ยั่งยืนและเป็นธรรมของไทยในยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี"

นำเสนอโดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ดร.บุญวรา สุมะโน ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ คุณเทียนสว่าง ธรรมวณิช  คุณศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ และคุณณัฐสิฐ รักษ์เกียรติวงศ์ 

พร้อมแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์

  • ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • ดร.เดชรัต สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
                             คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คุณธนา เธียรอัจฉริยะ Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์
  • คุณเรืองโรจน์ พูนผล ผู้ก่อตั้ง Disrupt University และกองทุน 500 TukTuks
  • คุณสุทธิพงศ์ กนกากร สมาชิกคณะทำงานด้านเทคนิค national digital ID และ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท WS3
  • คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ 
  • คุณเทียนธันย์ ณีศะนันท์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Skillsolved Recruitment


***********
สำหรับท่านที่รับเชิญจากทางสถาบัน กรุณานำโค้ดที่ได้รับจาก จม.เชิญ กรอกลงที่ช่อง "ใส่โปรโมชันโค้ด"  และกดปุ่ม "ใช้โค้ด" เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมงาน

Application Form

ใบสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอประจำปี 2561

สำหรับผู้สนใจกิจกรรมสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอประจำปี 2561
โปรดตอบคำถาม ให้ครบทั้ง 4 ข้อ ทีมงานจะคัดเลือกคำตอบที่คิดว่า
งานสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน และจะส่งบัตรเชิญเข้าร่วมงานทางอีเมล

Tickets

No Tickets Available

Eb3a5b5bfafd12f46a7dc9f000d73cbfa6a41ef2
Organized by
Thailand Development Research Institute (TDRI)