Education

Problem-based Learning: An Innovative Paradigm of Learning and Teaching

D30d7910642662ed31b05c6c6b1603794212ea64
Problem-based Learning: An Innovative Paradigm of Learning and Teaching

ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้ารับการอบรม เรื่อง

การเรียนรู้บนฐานของปัญหา : นวัตกรรมแห่งกระบวนทัศน์ของการเรียนการสอน

(Problem-based Learning: An Innovative Paradigm of Learning and Teaching)

 

วิทยากรโดย  

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา

 

ในบริบทของประเทศไทย 4.0 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรมและทุกกิจกรรมภายในประเทศ รวมทั้งการเรียนการสอน Problem-based Learning (PBL) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมแห่งกระบวนทัศน์การศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมของวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง

ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้สอนในวิชาใดก็ตาม ถึงเวลาที่ท่านจะต้องปรับแนวทางการสอนของท่านตามกระบวนทัศน์ของ PBL

การเรียนการสอนแบบ PBL เป็นการเรียนการสอนที่ใช้กรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดในชีวิตจริงที่ผู้เรียนจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้นในรูปแบบของยุทธศาสตร์และโครงการที่จะคลี่คลายปัญหาด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น Big Data จากหลายแหล่งข้อมูล เพื่อพัฒนานวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา พฤติกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ปัญหาที่ผู้เรียนต้องเผชิญในชีวิตจริงและการทำงาน

หากต้องการเป็นผู้สอนที่ทันสมัย และสามารถปรับแนวทางการสอนให้เป็น 4.0 มาเรียนรู้การเรียนการสอนแบบ PBL จากรองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา ผู้ที่ในชีวิตจริงได้ใช้การเรียนการสอนแบบ PBL ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้การความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการแก้ปัญหา ที่มีผลผลิตเป็นรูปธรรมทั้งด้านโครงการและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานและดำเนินชีวิต

 

วัน/เวลาจัดอบรม วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. (3 ชั่วโมง)

 

เนื้อหาการอบรม (มีวุฒิบัตรมอบให้แก่ผู้ผ่านการอบรมทุกท่าน)

มาเรียนรู้แนวทางที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนด้วยกระบวนทัศน์ของ PBL ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- นิยามและความหมายของ PBL

- องค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบ PBL

- ลักษณะเฉพาะของการเรียนการสอนแบบ PBL

- กระบวนการของการเรียนแบบ PBL

- กระบวนการของการสอนแบบ PBL

- บทบาทของผู้เรียนในกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL

- บทบาทของผู้สอนในการกระบวนการสอนแบบ PBL

- การนำเอากระบวนทัศน์การเรียนการสอนแบบ PBL ไปใช้จริง

- ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบ PBL

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานโครงการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะยา โทร 026551100

เปิดทำการทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09.00-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลาทำการ 08.30-16.30 น.

สถานที่และการเดินทาง  ณ วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยพะเยา

ลงที่ BTS สถานีเพลินจิต ทางออกหมายเลข   5 เดิน Sky Walk เข้ามายังอาคารเวฟเพลส (หรือ ตึกโฮมโปร) กดลิฟต์ขึ้นชั้น 8 มายังวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
สถานที่ตั้ง อาคารเวฟเพลส (อาคารเชื่อม BTS เพลินจิต) ชั้น 8 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร 02 655 1100

www.cmbkk.up.ac.th | www.facebook.com/cmbkk.up

Tickets

No Tickets Available

Bfe7548ab410e64126e90a0210a928938c061226
Organized by
CMBKK