3

สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย Zoo Lovers Society of Thailand

สิทธิประโยชน์

1.  สมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์ มีสิทธิเข้าเที่ยวชมสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ได้ทุกแห่ง                            โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

2.  สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสโมสรฯ

3.  สมาชิกมีสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารที่จัดให้โดยสโมสรฯ

4.  สมาชิกมีสิทธิขอวิทยากรนำชมได้  กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยแจ้งล่วงหน้ากับ                    ทางเจ้าหน้าที่สโมสรฯ  

5.  สมาชิกมีสิทธิได้รับส่วนลด จากห้างร้านที่เข้าร่วมโครงการกับสโมสรฯ

6.  สมาชิกมีสิทธิในการขอคำปรึกษาการเลี้ยง หรือพยาบาลสัตว์ของสมาชิก

7.  สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกประเภทครอบครัวมีสิทธิได้รับสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์

8.  คณะกรรมการสโมสรผู้รักสวนสัตว์สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิประโยชน์ใดๆ ของสมาชิก              ตามที่จะได้ประกาศกำหนดเป็นระยะๆ


ท่านสามารถใช้เข้าชมสวนสัตว์ได้ทุกสวนสัตว์ ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่
1. สวนสัตว์ดุสิต

2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

3. สวนสัตว์เชียงใหม่
4. สวนสัตว์สงขลา

5. สวนสัตว์นครราชสีมา

6. สวนสัตว์อุบลราชธานี

7. สวนสัตว์ขอนแก่น

View Tickets
Date
19 Apr 2018 09:00 - 30 Sep 2018 17:00
Add to Calendar
Location
สวนสัตว์นครราชสีมา Nakhon Ratchasima Zoo เมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย
View Map

Organized by

Logo
สวนสัตว์นครราชสีมา

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Logo

สวนสัตว์นครราชสีมา

Call

+66982785681

E-mail

nathathai.ch@gmail.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center