สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย Zoo Lovers Society of Thailand

Da5f2b7256b17c143b07fd68a6561986f08f1cd0
สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย Zoo Lovers Society of Thailand

สิทธิประโยชน์

1.  สมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์ มีสิทธิเข้าเที่ยวชมสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ได้ทุกแห่ง                            โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

2.  สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสโมสรฯ

3.  สมาชิกมีสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารที่จัดให้โดยสโมสรฯ

4.  สมาชิกมีสิทธิขอวิทยากรนำชมได้  กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยแจ้งล่วงหน้ากับ                    ทางเจ้าหน้าที่สโมสรฯ  

5.  สมาชิกมีสิทธิได้รับส่วนลด จากห้างร้านที่เข้าร่วมโครงการกับสโมสรฯ

6.  สมาชิกมีสิทธิในการขอคำปรึกษาการเลี้ยง หรือพยาบาลสัตว์ของสมาชิก

7.  สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกประเภทครอบครัวมีสิทธิได้รับสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์

8.  คณะกรรมการสโมสรผู้รักสวนสัตว์สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิประโยชน์ใดๆ ของสมาชิก              ตามที่จะได้ประกาศกำหนดเป็นระยะๆ


ท่านสามารถใช้เข้าชมสวนสัตว์ได้ทุกสวนสัตว์ ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่
1. สวนสัตว์ดุสิต

2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

3. สวนสัตว์เชียงใหม่
4. สวนสัตว์สงขลา

5. สวนสัตว์นครราชสีมา

6. สวนสัตว์อุบลราชธานี

7. สวนสัตว์ขอนแก่น

Tickets

No Tickets Available

30d456162952415096f8cad0dde92b8edc54f7d6
Organized by
สวนสัตว์นครราชสีมา