Education

Workshop พอแล้วดี The Creator รุ่น 3 ครั้งที่ 3

3c0743c5c45e354180497afb96e7683122f2294e
Workshop พอแล้วดี The Creator รุ่น 3 ครั้งที่ 3

 พอแล้วดี The Creator รุ่น 3 ขอเรียนเชิญที่ทุกท่านเข้าร่วม

Workshop ครั้งที่ 3


   คุณจะได้เรียนรู้การน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดำเนินธุรกิจไลฟ์สไตล์อย่างพอดี 


เรียนพร้อมกันกับ 

พอแล้วดี The Creator รุ่น 3

วันที่ 27 - 28 เมษายน 2561

ณ ช่างชุ่ย อาคารดูจิตแล้วอะไรก็ช่าง


20 ที่นั่ง/วัน !!! 

(ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่มารับสิทธิ์

ทางโครงการขอตัดสิทธิ์ในการเข้าฟัง และตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมของทางโครงการทุกครั้ง )


หมายเหตุ : โครงการขอสงวนสิทธิ์ การถ่ายทอดสดและร่วมฟังในช่วงอภิปรายปัญหาของ The Creator
และวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 61

แรงบันดาลใจดีจากคนพอแล้วดี ทั้ง 5 ท่าน

ร่วมรับฟังประสบการณ์และพูดคุยได้
Tickets

No Tickets Available

34dd73b0c94e62fa0facd3062927542a9800d2a7
Organized by
พอแล้วดี The Creator