Education

The Five Foundation of Being a Leader ปัจจัยพื้นฐาน 5 ประการของการสร้างภาวะความเป็นผู้นำ

E7aac8893c0e718797eef581ea56b77da7396f9f
The Five Foundation of Being a Leader ปัจจัยพื้นฐาน 5 ประการของการสร้างภาวะความเป็นผู้นำ

สถานที่จัด โรงแรมแคนทารี นิคมอุตสาหกรรม 304 จ.ปราจีนบุรี   เดินทางจากกรุงเทพประมาณ 2 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา

 เพื่อให้ช่องทางในการเป็นผู้นำยุคใหม่ในการใช้ชีวิตหรือการทำงานในองค์กร ผู้เข้าร่วมอบรมจะเข้าถึงโลกของการเป็นผู้นำยุคใหม่ และเข้าใจในความแตกต่างระหว่างการใช้ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็สัมผัสถึงพลัง และ ประสิทธิผลจากการนำภาวะผู้นำมาปฏิบัติ ที่สามารถให้แรงบันดาลใจ ส่งอิทธิพลทางความคิด ทัศนคติ มุมมอง ความเชื่อ ให้พลัง และพัฒนาคนในชิวิตและองค์กร ให้มีการลงมือกระทำที่สอดคล้องและเติมเต็มวิสัยทัศน์หรืออนาคต จนนำไปสู่การยกระดับการสร้างผลงานของตน และของผู้คนในชีวิตและองค์กร

หัวข้อการอบรม

§  การสื่อสารสำหรับผู้นำยุคใหม่  (New Communication for Leadership )

§   การค้นหาตัวตนที่แท้จริง  (Identity )

§  จุดยืนของการเป็นต้นเหตุของทุกสิ่ง (Cause of the Matter)

§  การขยายตัวด้วยพันธะสัญญา (Commitment)

§  การสร้างสภาวะความเชื่อ   ( Beliefs )

ผลลัพธ์ที่ได้

ได้การสื่อสารแบบการเป็นภาวะผู้นำ  โดยปราศจากเรื่องของตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ การเห็นและยอมรับความเชื่อต่างๆ อันเป็นข้อจำกัดที่กีดขวางการเป็นผู้นำของตนเอง  การเป็นจุดยืนและการยืนเป็นต้นเหตุจากตนเอง การรับผิดชอบและพันธะสัญญาจากภาวะความเป็นเจ้าของการสร้างความเชื่อจากการให้เกียรติคำพูด

E-mail: atec304@gmail.com, www.atectraining304.com, Facebook: ATEC304

  

Tickets

No Tickets Available

F7b1944c10f90f6cbe4219a7f4ad7cb9d633670f
Organized by
เอเทค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด