Education

Be a Super IT Support with CompTIA A+

8492f5119ad17297b0f43826f126586f836f294d
Be a Super IT Support with CompTIA A+
โครงการ “Be a Super IT Support with CompTIA A+”

“อบรมพร้อมติวสอบ สู่การเป็น IT Support มืออาชีพ!
พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และยกระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากรยุคดิจิทัล”
Network Training Center (NTC) เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA A+

สำหรับผู้สนใจในสายงานด้าน IT Support โครงการ “Be a Super IT Support with CompTIA A+ เป็นเวลา 3 วัน

ที่มาโครงการ “Be a Super IT Support with CompTIA A+  


คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสายอาชีพที่กำลังมาแรงและเป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด รวมถึงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ คือ “สายอาชีพด้านไอที” เนื่องจากกระแส Thailand 4.0 ที่ยังคงแรงไม่หยุด ส่งผลให้กระแสนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นเรื่อยๆ จึงจำเป็นที่องค์กร หน่วยงานธุรกิจและผู้ที่อยู่ในสายงานด้าน IT ทั้งหลาย ต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้  

ส่งผลให้ “IT Support” กลายเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความต้องการสูงในตลาดแรงงาน เพราะเป็นตำแหน่งงานที่ทุกองค์กรต้องมีและขาดไม่ได้ โดย “IT Support” นั้น มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง Software และ Hardware ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงช่วยรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายขององค์กร (Network) ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อสื่อสารต่างๆทั้งในและนอกองค์กร พร้อมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ถือเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยฐานรายได้เฉลี่ยของตำแหน่งนี้อยู่ที่ 16,000 ถึง 48,000 บาทเลยทีเดียว (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)

เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่อยู่ในสายงานด้าน IT ต้องคอยปรับตัวและอัพเดทเทรนด์ความรู้ต่างๆ พร้อมสร้างมาตรฐานการทำงานที่มีศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอยู่เสมอ ตรงตามที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีใบรับรองที่มีมาตรฐานเพื่อการันตีความสามารถ จากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง “CompTIA”

CompTIA A+ คือ ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับ Technical Support และผู้ประกอบวิชาชีพด้านไอทีในระดับเริ่มต้น หลักสูตรครอบคลุมถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย การจัดการส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง การตั้งค่าทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ รวมไปถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ระบบขององค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะต่างๆที่จำเป็น เพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายงานแล้ว ยังรวมถึงเพิ่มโอกาสในการได้งานที่สนใจและตรงกับความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น


ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

 

 • ได้รับความรู้พื้นฐานด้าน IT เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
 • ใช้ความรู้และใบรับรอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางาน ปรับขึ้นเงินเดือน และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน IT 
 • ใบรับรองเป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร


 • ผู้อยู่ในสายงานสนับสนุนด้านเทคนิค IT Technical / IT Support/ Technical Specialist
 • บุคคลที่ต้องการเตรียมตัวสอบใบรับรอง CompTIA A+
 • บุคคลทั่วไป ที่สนใจนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน 
(ควรมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น อย่างน้อย 1-2 ปี)

หัวข้อการอบรม CompTIA A+   


 • Hardware Fundamentals (ความรู้พื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์)
 • Managing System Components (การจัดการส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์)
 • Managing Data Storage (การจัดเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูล)
 • Supporting Display Devices (การจัดการกับอุปกรณ์แสดงผลหน้าจอ)
 • Installing & Configuring Peripheral Components (การติดตั้งและการตั้งค่าช่องเสียบอุปกรณ์ต่างๆ)
 • Customized Client Environments (การจัดการอุปกรณ์และทรัพยากรด้าน IT)
 • Supporting Printers & Multifunction Devices (การให้ความช่วยเหลือหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)
 • Networking Technologies (เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)
 • Installing & Configuring Networking Capabilities (การติดตั้งและการตั้งค่าระบบเครือข่ายพื้นฐาน)
 • Supporting Mobile Digital Devices (การให้ความช่วยเหลือหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทต่างๆ)
 • Operating System Fundamentals (ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ)
 • Installing & Configuring Microsoft Windows (การติดตั้งและการตั้งค่าระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์)
 • Optimizing & Maintaining Microsoft Windows (วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์)
 • Working with Other Operating Systems (การปฏิบัติงานโดยใช้ระบบปฏิบัติการอื่นๆ)
 • Networking Security Fundamentals (ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเบื้องต้น)
 • Security Threats, Vulnerabilities, & Controls (ภัยคุกคามและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบเครือข่ายขององค์กรรวมถึงแนวทางควบคุม)
 • Implementing Security Controls (การดำเนินการควบคุมและรักษาความปลอดภัย)
 • Troubleshooting System-Wide Issues (การแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น)
 • Safety & Operational Procedures (ขั้นตอนปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย)

หลังจากอบรมผู้เรียนสามารถ


 • เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของระบบ IT รวมถึงหลักการทำงานพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ
 • มีทักษะในด้านการติดตั้ง ตั้งค่า ใช้งานและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรม รวมถึงระบบเครือข่ายขององค์กรเกิดปัญหาได้
 • ทราบถึงคุณสมบัติพื้นฐานของ Software และ Hardware รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
 • ทราบถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และโปรแกรมรูปแบบต่างๆ
 • สามารถแก้ไขและวิเคราะห์สาเหตุ หากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดปัญหา
 • เรียนรู้ภัยคุกคามและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบเครือข่ายขององค์กรรวมถึงแนวทางควบคุม
 • สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและใช้ใบรับรองเพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ


 • การอบรมเข้มทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฎิบัติ  3 วันเต็ม (09:00 น. – 16:30 น.)
 • รับการสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นผู้สอนโดยตรงจาก CompTIA (Certified)
 • เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูต
 • อาหารกลางวัน ขนมเบรคและเครื่องดื่มตลอดการอบรม (2 Breaks, 1 Lunch)
 • ติวสอบพร้อมคำแนะนำในการทำข้อสอบทั้ง 2 รหัส (Exam Tutorial)
 • ได้รับสิทธิ์เข้าทดลองทำข้อสอบเสมือนจริงผ่านระบบ Test Management System (TMS)
 • หากเข้าเรียนครบทุกวันจะได้รับใบรับรองการเข้าอบรมอย่างเป็นทางการ (Attendant Certification)
 • ได้รับสิทธิในการเข้าสอบ (Exam Voucher) โดยมีกำหนดระยะเวลาสอบภายใน 3 เดือนหลังจากเข้ารับการอบรม
 • หลังจากสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพ CompTIA A+ ซึ่งเป็นใบรับรองที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 •  

รายละเอียดการอบรมและการสอบใบรับรอง


การอบรม
อบรมเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง (Certified)
ระยะเวลาอบรมจำนวน 3 วัน (เวลา 09.00 – 17.00 น.)

การสอบใบรับรอง
ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัย แบ่งเป็น 2 รหัส [ต้องสอบผ่านทั้ง 2 รหัสจึงจะได้รับใบรับรอง CompTIA A+]
รหัส 220-901 คะแนนเต็ม 900 คะแนน เกณฑ์สอบผ่าน 675 คะแนน (ปรนัย 90  ข้อ ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 90 นาที)
รหัส 220-902 คะแนนเต็ม 900 คะแนน เกณฑ์สอบผ่าน 700 คะแนน (ปรนัย 90  ข้อ ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 90 นาที)

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ


คุณสมบัติผู้สมัคร
บุคคลทั่วไป สัญชาติไทย เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
(ควรมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้นอย่างน้อย 1-2 ปี)
รับจำนวนทั้งสิ้น 48 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 24 คน  

ระยะเวลาการอบรม


รุ่น 1: วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 
รุ่น 2: วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
รุ่น 3: วันที่ 3-5 กันยายน 2561

ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม


สิทธิพิเศษสำหรับโครงการ Be a Super IT Support with CompTIA A+.
เหลือเพียง 13,750 บาท/ที่นั่ง  *รวมสอบเรียบร้อยแล้ว

จากราคาปกติ อบรมรวมสอบ 25,000 บาทหมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2561
(อบรมรวมสอบทั้ง 2 รหัส 220-901 & 220-902 | เฉพาะราคาสอบรหัสละ 6,564 บาท รวม 2 รหัส เป็นราคา 13,128 บาท)

ขั้นตอนการสมัคร


 1. ลงทะเบียนสมัคร Online ได้ที่ http://bit.ly/register-superIT ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2561
 2. เลือกตารางอบรมพร้อมติวสอบได้ 2 รุ่น คือ 27-29 มิถุนายน 2561 หรือ 1-3 สิงหาคม 2561
 3. สอบใบรับรอง ภายใน 3 เดือน หลังจากจบหลักสูตร โดยสามารถสอบได้ที่ศูนย์สอบ NTC
 4. ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 13,750 บาท ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2561 

** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีหากมีผู้สมัครครบตามจำนวน

การชำระเงิน


โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 

            - ธนาคารกสิกรไทย           บัญชีกระแสรายวัน         เลขที่ 001-130904-6 
            - ธนาคารกรุงเทพ   บัญชีกระแสรายวัน         เลขที่ 101-337379-8 
            - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   บัญชีออมทรัพย์             เลขที่ 125-976968-6 

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ตารางเรียน พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ kedsiri.c@trainingcenter.co.th หรือทาง Fax. 0-2634-7995 

สถานที่อบรมและสถานที่สอบ


Network Training Center (NTC), อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 14 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม.
สามารถเดินทางมาอบรมได้ทาง BTS สถานีช่องนนทรี (ทางออก 3) หรือ MRT สถานีสามย่าน (ทางออก 1)

ติดต่อสอบถาม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณมยุรกาญจน์ หาญชเล ที่ 02-634-7993-4 ต่อ 12 
Email:      support@trainingcenter.co.th  
Line:        @NTC-LINE


 CompTIA เป็น Certificate ที่เป็นมาตรฐานระดับโลก ก่อตั้งมากว่า 30 ปี ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเน้นการให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่ออกใบรับรองให้กับบุคคลในวงการ ICT ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ

 

Network Training Center (NTC) เป็นศูนย์อบรมที่ให้บริการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลทางด้าน Computer Networking, IT Management Programming และ Software Development ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็น Cisco, CompTIA, Big data, VMWare, IoT (Internet of Things), PMI, EPI Data Centre, ITIL, IT Management เป็นต้น ดำเนินการอบรมโดยอาจารย์ที่ผ่านการรับรองโดยตรงของแต่ละหลักสูตร (Certified)
Tickets

No Tickets Available

64b7f82bbd312cdae741d060e0b5e5245a5d4b66
Organized by
Network Training Center