Artboard 1 copy

Visual Merchandise for Beginner ครั้งที่ 4

Visual Merchandise for Beginner ครั้งที่ 4


เพราะอะไร ? สินค้าจากแบรนด์ดังถึงดึงดูดใจนักช้อปได้แต่ไกล…

มองชิ้นไหนๆ ก็น่าเป็นเจ้าของไปซะหมด

ยิ่งเดินนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนต้องมนต์สะกด!


ความ ลับอยู่ที่ ‘การจัดวาง’ ตามหลัก ‘Visual Merchandise’ ที่ไม่ใช่แค่การจัดเรียงสินค้า แต่เป็นสร้างประสบการณ์ใหม่ในการช้อปปิ้ง ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดการเดินที่เห็นสินค้าในร้านได้ทุกส่วน หรือสร้างจุดมองที่ทำให้รู้สึกถึงการใช้งานสินค้าที่ง่ายดายและรวดเร็ว...มา เนรมิตร้านของคุณให้น่าเดิน ช้อปฯ เพลินจนลืมเวลา โดย ‘ปรีย์ดารา ลัมพสาระ’ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ‘Visual Merchandise’ ที่ให้คำปรึกษาด้านการจัดวางสินค้าให้แบรนด์ชั้นนำมากมาย

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ...

เจ้าของ สินค้า เจ้าของร้านค้าปลีก/ส่งต่างๆ รวมไปถึงร้านขายสินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ ร้านอาหารและขนม ผลิตภัณฑ์บรรจุกล่อง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่:           วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

เวลา:           13.00 - 18.00 น.

สถานที่:        Discovery HUBBA @Siam Discovery ชั้น 5

บัตรราคา:     Early Bird 3,500 บาท (จำนวนจำกัด!)

                 Regular   4,500 บาท


หมายเหตุ แนะนำให้ผู้เข้าเรียนเดินทางด้วย BTS หรือรถสาธารณะ เนื่องทาง HUBBA Academy ไม่สามารถสแตมป์บัตรจอดรถให้ได้ครับCourse outline

Part 1 : Basic Visual Merchandising

- Understanding Brand Identity through VM

แนะนำ และบอกความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้า (Visual Merchandising) ที่มีต่อแบรนด์และองค์กร รวมถึงความเกี่ยวเนื่องในการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่แบรนด์

- Visual Merchandising introduction (Display / Plan o gram / POS / Stock)

เจาะ ลึกรายละเอียดในองค์ประกอบของการสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้า (Visual Merchandising) อับประกอบไปด้วย การจัดตกแต่งให้สวยงาม แผนผังการวางสินค้าให้ง่ายต่อการมอง แผนผังการจัดร้านให้พื้นที่เกิดการใช้สอยสูงสุด รวมถึงการเก็บสินค้าสำรองให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการเข้าถึง

- Composition & Color theory

การจัดวางให้เกิดความน่าสนใจ พร้อมการใช้ทฤษฎีสีในการจัดวางสินค้าให้สินค้ามองเห็นง่าย ชัดเจน และเป็นระเบียบเรียบร้อย

- Signage system for VM

การ จัดการป้ายต่างๆ ให้ตอบสนองการมองเห็นและสื่อสารอย่างตรงประเด็น เน้นเรื่องขนาดตัวอักษร ตำแหน่งการจัดวาง และสีเพื่อตอบสนองอารมณ์ และความรู้สึก

- Understanding the customer

หลักการจัดสินค้าอ้างอิงถึงพฤติกรรมผู้พบเห็นและกลุ่มลูกค้า รวมถึงพฤติกรรมทั่วไปของผู้บริโภค


Part 2: Visual Merchandising Workshop

- Case Study

- Visual Merchandising Practices

การทดลองจัดสินค้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขาใจหลักการและสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง

- Case presentation & discussion

- VM report set up plan

แผนการควบคุมภาพลักษณ์หลังการจัดสินค้าให้คงที่และยั่งยืน

เกี่ยวกับผู้สอน

ปรีย์ดารา ลัมพสาระ

Managing Director & Co- Founder DVM Co., LTD

Education:

ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร(2006)

ปริญญาโท Chelsea College of Arts and Design, University of The Arts

London, Master of Arts, Textile Design (2008)

Previous Positions:

PR & Marketing Manager – Roger Dubuis Thailand

Resource Manager – FPDC Fashion Product Development Center Senior Supervisor Visual Merchandiser – King Power, Thailand

Expertise:

Visual Merchandising, Product development,PR & Marketing

         -  2018  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Visual Merchandising และ Product Development โครงการ “กิจกรรมสร้างนักออกแบบ Co-Design เพื่อ พัฒนาแบรนด์สู่สากล ” ภายใต้กิจกรรมสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของ ประเทศไทย สถาบัน พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ กระทรวงอุตสาหกรรม

         -  2018 ผู้บริหารโครงการออกแบบและ ผลิตต้นแบบผ้าขาวม้าไทยสู่สากล ประเภทแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ จัดแสดงในงาน T – STYLE เพื่อกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

         -  2018 วิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง Visual Merchandising คณะวิทยาศาตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

         -  2018 วิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง Visual Merchandising สาขาวิชาเทคโนโลยี จัด การสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

         -  2018 วิทยากรบรรยายอมรมเชิงปฏิบัติการ Visual Merchandising เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับ 4 สถาบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว., ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง, สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา

         -  2017 หัวหน้าโครงการ Designers’ Room Talent Thai 2017 เพื่อกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

         -  2017 วิทยากรบรรยาย หัวข้อเทคนิคการสร้างภาพลักษณ์สินค้า (Visual Merchandising) เพื่อ Hubba Thailand

         -  2016 ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านเทคนิคการสร้างภาพลักษณ์สินค้า(Visual Merchandising) โครงการ OTOP SLECT พัฒนาเพิ่มมูลค่าและ ยกระดับมาตรฐานสินค้าโอทอปไทยสู่สากล ปีพ.ศ.2559 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

         -  2016 วิทยากรบรรยาย หัวข้อเทคนิคการสร้างภาพลักษณ์สินค้า (Visual Merchandising) เพื่อ สมาคมของขวัญ ของชำร่วยแห่งประเทศไทย ศูนย์ประชุมแห่งชาตสิริกิติ์

         -  2016 ผู้ร่วมก่อตั้งและ อาจารย์คอร์สอบรมและปฏิบัติการ หัวข้อการสร้างภาพลักษณ์สินค้าเบื้องต้น (Basic Visual Merchandising) QVM ACADEMY

         -  2016 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เทคนิคการจัดสินค้าและ การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า (Visual Merchandising for trade exhibitor) โดยสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่าง ประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์


Certificate & Trainings:

- MCM, Visual Merchandising Training Course (2007)

- LCF London College of Fashion, Textile Design For Print (2008)

- Chelsea College of Arts and Design, Introduction to Fabric Printing and Dyeing (2008)

Contact สำหรับติดต่อทีมงาน 

- ไหมไหม & โส่ย (ทีมผู้จัดงาน)
099-939-4164 (เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.)
academy@hubbathailand.com

- จูน (ฝ่ายบัญชี)
061-410-9669 (เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.)
accounting@hubbathailand.com

หมายเหตุ

- HUBBA Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี

View Tickets
Date
30 Jun 2018 at 13:00 - 18:00
Add to Calendar
Location
DISCOVERY HUBBA แขวงปทุมวัน Pathum Wan, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

397533 437892106283397 233984954 n
HUBBA Coworking Space

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
397533 437892106283397 233984954 n

HUBBA Coworking Space

Call

0999394164

Having trouble purchasing ticket? View Help Center