May17 thereader 01 fb

WECO Talk l The Reader EP1 : หนังสือที่ผู้นำอ่าน

โปรดลงทะเบียนที่ https://wecosystem.typeform.com/to/nvOc7L


Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Weco square

บริษัท วีโค่ซิสเต็ม จำกัด

WECOSYSTEM จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างวัฒนธรรมผู้ประกอบการในประเทศไทย เริ่มต้นด้วยการสร้างทักษะให้กับผู้ประกอบการใหม่ให้มีทักษะทั้งในด้านธุรกิจ, การออกแบบและด้านเทคโนโลยี ผ่านการฝึกอบรมในรูปแบบ Project Based Learning Course, การบ่มเพาะผู้ประกอบการ (Incubators) และ WECO University ซึ่งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเพื่อสร้างการเรียนการสอนใหม่ในรูปแบบ Certificate Course ด้วยเช่นกัน โดย WECOSYSTEM มีเป้าหมายระยะยาวให้เกิดการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทยเพื่อยุคเศรษฐกิจใหม่ สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีแรงบันดาลใจตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน ตลอดจนทายาทธุรกิจครอบครัวในรุ่นต่างๆที่ต้องเรียนรู้การปรับตัวเพื่อการอยู่รอดทางธุรกิจ WECOSYSTEM จึงเป็นพื้นที่สำหรับวัฒนธรรมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Cultural Space) เริ่มต้นในใจกลางกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นต้นแบบก่อนขยายสาขาไปในพื้นที่อื่นๆในประเทศไทย

+66922747434
facebook.com/wecosystem