Education

ทริป เพาะกล้าไม้ ขยายพื้นป่า อาสามาด้วยกัน

71b15024d51f00f46c5e72188e0e728025db30bb
ทริป เพาะกล้าไม้ ขยายพื้นป่า อาสามาด้วยกัน

ทริป “เพาะกล้าไม้ ขยายพื้นป่า อาสามาด้วยกัน”

ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 (เวลา 06:30 – 20.30 น. )

ค่าใช้จ่าย
เดินทางไปพร้อมกับเรา คนละ 790 บาท (มีประกันการเดินทาง)
เดินทางไปเอง คนละ 600 บาท 


สิ่งที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – ราชบุรี 
2. ประกันการเดินทาง
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม
1. รอยยิ้ม ต้อนรับเพื่อนใหม่ 
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ยารักษาโรคประจำตัว

กำหนดการทริป 
06.30 - 07.00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
07.00 - 10.00 เดินทางสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี
10.00 – 10.30 เดินทางถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี พร้อมทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ 
10.30 – 11.00 รับฟังเรื่องการอนุรักษ์ผ่านประสบการณ์ตรงของพี่วิทยากร
11.00 – 12.00 กิจกรรม “เพาะกล้าไม้” อาสาทุกท่านร่วมกันเพาะกล้าไม้
12.00 - 12.50 รับประทานอาหารเที่ยง
12.50 - 16.00 กิจกรรม “ขยายผืนป่า สร้างโป่งและยิงหนังสติ๊ก” เพื่อสร้างแหล่งอาหารและบ้านให้สัตว์ป่า
16.00 - 18.30 เดินทางไปตลาดนัดโต้รุ่งราชบุรี เพื่อรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
18.30 - 20.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ : 
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เดินทางไปเอง เจอกัน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี เวลา 10.00 น.


Tickets

No Tickets Available

Fddce922270455599f029a10e9efce2b07e28310
Organized by
อาสามาด้วยกัน