Education

พอแล้วดี สัญจร-จันทบุรี

7616624081f4deaa81eb5e3cc37c4e75382b546c
พอแล้วดี สัญจร-จันทบุรี

ขอเชิญชวนนักธุรกิจรุ่นใหม่ในเขตจังหวัดจันทบุรี
ผู้สนใจน้อมนำ "ความพอเพียง"
ไปใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าของธุรกิจ
ควบคู่ไปกับความสุข สมดุลของชีวิต

พอแล้วดี สัญจร จันทบุรี  
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพื่อมาต่อยอดในกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อสร้างความสุข
และความสมดุลสู่ความยั่งยืนอย่างมั่นคง 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561  
สถานที่ : ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ(สวนพ่อ)  
จังหวัดจันทบุรี
เข้าฟรี!! จำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น


Application Form

กรุณากรอกแบบสอบถามเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วม

กรุณากรอกแบบสอบถามทุกข้อ

Application Closed

Tickets

No Tickets Available

3c9d2011aedd798a7d7ab4dc89bba5fe660033c8
Organized by
พอแล้วดี The Creator