ขอเชิญชวนนักธุรกิจรุ่นใหม่ในเขตจังหวัดจันทบุรี
ผู้สนใจน้อมนำ "ความพอเพียง"
ไปใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าของธุรกิจ
ควบคู่ไปกับความสุข สมดุลของชีวิต

พอแล้วดี สัญจร จันทบุรี  
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพื่อมาต่อยอดในกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อสร้างความสุข
และความสมดุลสู่ความยั่งยืนอย่างมั่นคง 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561  
สถานที่ : ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ(สวนพ่อ)  
จังหวัดจันทบุรี
เข้าฟรี!! จำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น


Event Application

This event requires you to fill out an application form designed to create better experience for every participants. Please kindly fill out the form and wait for the application to be processed your application. After it has been processed, you will get a link in your email to purchase / get the ticket(s).

กรุณากรอกแบบสอบถามเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วม

กรุณากรอกแบบสอบถามทุกข้อ
Application Closed

Tickets

No Tickets Available

Logo y
Organize by
พอแล้วดี The Creator