ขอเชิญชวนนักธุรกิจรุ่นใหม่ในเขตจังหวัดจันทบุรี
ผู้สนใจน้อมนำ "ความพอเพียง"
ไปใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าของธุรกิจ
ควบคู่ไปกับความสุข สมดุลของชีวิต

พอแล้วดี สัญจร จันทบุรี  
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพื่อมาต่อยอดในกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อสร้างความสุข
และความสมดุลสู่ความยั่งยืนอย่างมั่นคง 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561  
สถานที่ : ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ(สวนพ่อ)  
จังหวัดจันทบุรี
เข้าฟรี!! จำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น


Application Form

กรุณากรอกแบบสอบถามเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วม

กรุณากรอกแบบสอบถามทุกข้อ

Application Closed

Tickets

No Tickets Available

Logo y
Organized by
พอแล้วดี The Creator