DRIVE AWARD & JUMC STAR 2018

E896cef738e44b2f2651b5db5d38155ef9ac106c
DRIVE AWARD & JUMC STAR 2018

DRIVE AWARD & JUMC STAR 2018

ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 

สมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณทิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพิจารณาและประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโดยทั่วไปที่ขับเคลื่อนสังคมและธุรกิจของประเทศในสาขาต่างๆในปีนั้นๆ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่องค์กร และเป็นแนวทาง แรงบันดาลใจให้กับบุคคลและองค์กรอื่นๆในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศในด้านสังคมและธุรกิจรางวัล DRIVE AWARD ประกอบด้วย
1 DRIVE AWARD Management
2 DRIVE AWARD Strategy
3 DRIVE AWARD Marketing
4 DRIVE AWARD Human Resource
5 DRIVE AWARD Finance
6 The Best of DRIVE AWARD ซึ่งตัดสินจาก DRIVE AWARD Excellence ทั้ง 5 สาขา

โครงการ Junior MBA Chula สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะพิจารณาและประกาศเกียรติคุณ คนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 40 ปี ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการบริหารงานธุรกิจในด้านต่างๆ ตามที่ทางโครงการกำหนดในปีนั้นๆ เพื่อเป็นเกียรติ เป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รางวัล และยังเป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจ ให้กับคนทั่วไปที่สนใจ AGENDA
เวลา 13.00 – 14.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 14.00 – 16.00 น. เสวนาวิชาการ “Business Transformation โลกเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน” โดยผู้รับรางวัล JUMC STAR 2018 Excellence
เวลา 16.30 – 18.00 น. ลงทะเบียนและ รับประทานอาหาร
เวลา 18.00 น. รับชมการแสดงพิเศษจากวง CU Band และ CU Chorus
เวลา 18.15 น. คุณกันต์ กันตถาวร และ คุณเฟื่องลดา สรานี สงวนเรือง พิธีกรกล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติเข้าสู่งานประกาศรางวัลภายใต้ Concept "Transformation"
เวลา 18.20 น. คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย  นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กล่าววัตถุประสงค์ของงาน
เวลา 18.30 น. คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ
เวลา 18.45 น.  ฟังบรรยายพิเศษจาก รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
เวลา 19.00 น. พิธีมอบรางวัล JUMC STAR 2018 & DRIVE AWARD 2018
เวลา 20.45 น. ถ่ายภาพร่วมกัน และปิดงานTickets

No Tickets Available

6fe54f309ca8ef29e816a5e51d66c927be251fd2
Organized by
MBA Chula Alumni