Education

Social Media Branding : การสร้างตราสินค้าบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์

811f654d80926cf3ccf15397fba45f4d14d9aeb3
Social Media Branding : การสร้างตราสินค้าบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์

การสร้างตราสินค้ามีความสำคัญเพียงใดใครก็รู้ แต่หากต้องใช้สื่อสารมวลชนการสร้างตราสินค้าสำหรับ SMEs แทบเป็นไปไม่ได้เลย แต่เมื่อสื่อสังคมออนไลน์อุบัติขึ้น SMEs จึงมีโอกาสในการสร้างตราสินค้า มาเรียนรู้วิธีการสร้างตราสินค้าบนพื้นที่สื่อออนไลน์สังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา  อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   

วัน/เวลา วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. (3 ชั่วโมง)
สถานที่  ณ ห้องสัมมนา
R805  ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส (อาคารเชื่อม BTS เพลินจิต) กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม      100  คน

ค่าลงทะเบียนการอบรม      750 บาท/คน (มีวุฒิบัตรมอบให้)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  นายนพดล ชุมภูวิลาส (นักวิชาการศึกษา)  โทร 094 3518866 , 026551100  

      เปิดทำการทุกวัน  วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09.00-17.00 น.  วันเสาร์-อาทิตย์ เวลาทำการ 08.30-16.30 น.

Tickets

No Tickets Available

559359ac802ede8ab9d5f64c91d4afc91a4b3ec0
Organized by
CMBKK