Education

Active Learning : Approaches to Teaching Active Learning

Bdd057a269ff069300052a341b3c6d852b8c7a73
Active Learning : Approaches to Teaching Active Learning

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาคุณภาพคนให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี จึงเป็นความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาที่ต้องปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือครูที่มีคุณภาพ เพราะครูเป็นกลไกสำคัญในพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขัน การศึกษาปัจจัยในการผลิตครูที่มีคุณภาพ พบว่า ตัวบ่งชี้คุณภาพครูดี คือความเป็นมืออาชีพ เป็นครูที่เน้นผู้เรียนเป็นหลักและมีใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งครูคุณภาพจะต้องทำหน้าที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความรู้ทั้งด้านวิชาการ และด้านทักษะการใช้ชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์


การพัฒนาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นเป้าหมายใหม่ของประเทศ ซึ่งในบริบทของประเทศไทย 4.0 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรมและทุกกิจกรรมภายในประเทศ รวมทั้งการเรียนการสอน Problem-based Learning (PBL) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมแห่งกระบวนทัศน์การศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมของวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง และในสมัยก่อนจะเน้นสอนให้ผู้เรียนท่องจำให้สอบผ่านและอีกไม่นานความจำก็จะเลือนหายไป ไม่อาจนำเอาความรู้ไปใช้ได้ หรือเรียกว่าไม่เกิดปัญญา ในปัจจุบันผู้สอนจะต้องใช้วิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการทำอะไรบางอย่าง (Active Learning) เพื่อให้การทำดังกล่าวเป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนจะจำได้ด้วยความเข้าใจและไม่ลืม ทำให้เกิดปัญญาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งการดำเนินชีวิตส่วนตัวและทำงาน

วัน/เวลาอบรม วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. (3 ชั่วโมง)

ค่าลงทะเบียนการอบรม      500 บาท/คน (มีวุฒิบัตรมอบให้)

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม      100  คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  นายนพดล ชุมภูวิลาส (นักวิชาการศึกษา) โทร 02 6551100  

      เปิดทำการทุกวัน  วันจันทร์-ศุกร์  09.00-17.00 น.  วันเสาร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น.
     สถานที่และการเดินทาง  ลงที่ BTS สถานีเพลินจิต ทางออกหมายเลข 5  เดิน Sky Walk เข้ามายังอาคารเวฟเพลส (หรือ ตึกโฮมโปร) กดลิฟต์ขึ้นชั้น 8 มายังวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


Tickets

No Tickets Available

5bc38ed159e4bd229e2baf209c2ba56ca027217d
Organized by
CMBKK