Education

Visual Merchandise for Beginner ครั้งที่ 5

0b883d6719298f6bdef04e595317e7905d25572b
Visual Merchandise for Beginner ครั้งที่ 5

Visual Merchandise for Beginner ครั้งที่ 5


เพราะอะไร ? สินค้าจากแบรนด์ดังถึงดึงดูดใจนักช้อปได้แต่ไกล…

มองชิ้นไหนๆ ก็น่าเป็นเจ้าของไปซะหมด

ยิ่งเดินนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนต้องมนต์สะกด!


ความลับอยู่ที่ ‘การจัดวาง’ ตามหลัก ‘Visual Merchandise’ ที่ไม่ใช่แค่การจัดเรียงสินค้า แต่เป็นสร้างประสบการณ์ใหม่ในการช้อปปิ้ง ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดการเดินที่เห็นสินค้าในร้านได้ทุกส่วน หรือสร้างจุดมองที่ทำให้รู้สึกถึงการใช้งานสินค้าที่ง่ายดายและรวดเร็ว...มาเนรมิตร้านของคุณให้น่าเดิน ช้อปฯ เพลินจนลืมเวลา โดย ‘ปรีย์ดารา ลัมพสาระ’ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ‘Visual Merchandise’ ที่ให้คำปรึกษาด้านการจัดวางสินค้าให้แบรนด์ชั้นนำมากมาย

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ...

เจ้าของสินค้า เจ้าของร้านค้าปลีก/ส่งต่างๆ รวมไปถึงร้านขายสินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ ร้านอาหารและขนม ผลิตภัณฑ์บรรจุกล่อง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่:           วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

เวลา:           13.00 - 18.00 น.

สถานที่:        Discovery HUBBA @Siam Discovery ชั้น 5

บัตรราคา:     Early Bird 3,500 บาท (จำนวนจำกัด!)

                 Regular   4,500 บาท


หมายเหตุ แนะนำให้ผู้เข้าเรียนเดินทางด้วย BTS หรือรถสาธารณะ เนื่องทาง HUBBA Academy ไม่สามารถสแตมป์บัตรจอดรถให้ได้ครับCourse outline

Part 1 : Basic Visual Merchandising

- Understanding Brand Identity through VM

แนะนำและบอกความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้า (Visual Merchandising) ที่มีต่อแบรนด์และองค์กร รวมถึงความเกี่ยวเนื่องในการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่แบรนด์

- Visual Merchandising introduction (Display / Plan o gram / POS / Stock)

เจาะลึกรายละเอียดในองค์ประกอบของการสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้า (Visual Merchandising) อับประกอบไปด้วย การจัดตกแต่งให้สวยงาม แผนผังการวางสินค้าให้ง่ายต่อการมอง แผนผังการจัดร้านให้พื้นที่เกิดการใช้สอยสูงสุด รวมถึงการเก็บสินค้าสำรองให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการเข้าถึง

- Composition & Color theory

การจัดวางให้เกิดความน่าสนใจ พร้อมการใช้ทฤษฎีสีในการจัดวางสินค้าให้สินค้ามองเห็นง่าย ชัดเจน และเป็นระเบียบเรียบร้อย

- Signage system for VM

การจัดการป้ายต่างๆ ให้ตอบสนองการมองเห็นและสื่อสารอย่างตรงประเด็น เน้นเรื่องขนาดตัวอักษร ตำแหน่งการจัดวาง และสีเพื่อตอบสนองอารมณ์ และความรู้สึก

- Understanding the customer

หลักการจัดสินค้าอ้างอิงถึงพฤติกรรมผู้พบเห็นและกลุ่มลูกค้า รวมถึงพฤติกรรมทั่วไปของผู้บริโภค


Part 2: Visual Merchandising Workshop

- Case Study

- Visual Merchandising Practices

การทดลองจัดสินค้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขาใจหลักการและสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง

- Case presentation & discussion

- VM report set up plan

แผนการควบคุมภาพลักษณ์หลังการจัดสินค้าให้คงที่และยั่งยืน

เกี่ยวกับผู้สอน

ปรีย์ดารา ลัมพสาระ

Managing Director & Co- Founder DVM Co., LTD

Education:

ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร(2006)

ปริญญาโท Chelsea College of Arts and Design, University of The Arts

London, Master of Arts, Textile Design (2008)

Previous Positions:

PR & Marketing Manager – Roger Dubuis Thailand

Resource Manager – FPDC Fashion Product Development Center Senior Supervisor Visual Merchandiser – King Power, Thailand

Expertise:

Visual Merchandising, Product development,PR & Marketing

         -  2018  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Visual Merchandising และProduct Development โครงการ “กิจกรรมสร้างนักออกแบบ Co-Design เพื่อพัฒนาแบรนด์สู่สากล ” ภายใต้กิจกรรมสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของ ประเทศไทย สถาบัน พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและ กระทรวงอุตสาหกรรม

         -  2018ผู้บริหารโครงการออกแบบและ ผลิตต้นแบบผ้าขาวม้าไทยสู่สากลประเภทแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ จัดแสดงในงาน T – STYLE เพื่อกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์

         -  2018วิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง Visual Merchandising คณะวิทยาศาตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

         -  2018วิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง Visual Merchandising สาขาวิชาเทคโนโลยี จัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

         -  2018วิทยากรบรรยายอมรมเชิงปฏิบัติการ Visual Merchandisingเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับ 4 สถาบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.,ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง, สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา

         -  2017หัวหน้าโครงการ Designers’ Room Talent Thai 2017 เพื่อกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์

         -  2017วิทยากรบรรยาย หัวข้อเทคนิคการสร้างภาพลักษณ์สินค้า (Visual Merchandising) เพื่อHubba Thailand

         -  2016ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านเทคนิคการสร้างภาพลักษณ์สินค้า(Visual Merchandising)โครงการ OTOP SLECT พัฒนาเพิ่มมูลค่าและ ยกระดับมาตรฐานสินค้าโอทอปไทยสู่สากลปีพ.ศ.2559 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

         -  2016วิทยากรบรรยาย หัวข้อเทคนิคการสร้างภาพลักษณ์สินค้า (Visual Merchandising) เพื่อสมาคมของขวัญ ของชำร่วยแห่งประเทศไทย ศูนย์ประชุมแห่งชาตสิริกิติ์

         -  2016ผู้ร่วมก่อตั้งและ อาจารย์คอร์สอบรมและปฏิบัติการหัวข้อการสร้างภาพลักษณ์สินค้าเบื้องต้น (Basic Visual Merchandising) QVM ACADEMY

         -  2016โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เทคนิคการจัดสินค้าและการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า (Visual Merchandising for tradeexhibitor) โดยสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่าง ประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์


Certificate & Trainings:

- MCM, Visual Merchandising Training Course (2007)

- LCF London College of Fashion, Textile Design For Print (2008)

- Chelsea College of Arts and Design, Introduction to Fabric Printing and Dyeing (2008)

Contact สำหรับติดต่อทีมงาน 

- ไหมไหม & โส่ย (ทีมผู้จัดงาน)
099-939-4164 (เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.)
academy@hubbathailand.com

- จูน (ฝ่ายบัญชี)
061-410-9669 (เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.)
accounting@hubbathailand.com

หมายเหตุ

- HUBBA Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี

Tickets

No Tickets Available

F8714c93e9e56d64105247d0e0039551c2eb6268
Organized by
HUBBA Coworking Space