Education

พอแล้วดี สัญจร-เชียงใหม่

6092f5a63735c9dc1a39f5cf6a4e50ffcdd10c32
พอแล้วดี สัญจร-เชียงใหม่

ขอเชิญชวนนักธุรกิจรุ่นใหม่
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ที่สนใจน้อมนำ "ความพอเพียง"
ไปใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าของธุรกิจ
ควบคู่ไปกับความสุข สมดุลของชีวิต

พอแล้วดี สัญจร - เชียงใหม่
นำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพื่อมาต่อยอดในกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อสร้างความสุขและความสมดุล
สู่ความยั่งยืนอย่างมั่นคง 

วันที่ 4 สิงหาคม 2561  
สถานที่ : Aka Ama Living Factory
ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ลงทะเบียนเข้าฟรี!! 
จำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น

9:00 - 12:00 น. 
เรียนรู้การสร้างแบรนด์อย่างพอเพียง
โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล 

13:00 - 15:00 น.
แลกเปลี่ยนมุมมอง
ในการเดินหน้าสู่ความยั่งยืน

15:00 - 17:00 น.
การสร้างแบรนด์
Workshop


Tickets

No Tickets Available

C134c019b2852f183b74344b866ab23ed96a2046
Organized by
พอแล้วดี The Creator