Education

Robotics Programming Workshop

263b15672f0d19bf60664bdb58432a74bff634d3
Robotics Programming Workshop

Robotics Programming Workshop 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์ และโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น”


สร้างหุ่นยนต์แบบง่ายได้ภายใน 3 วัน!
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์

 พร้อม Workshop ที่สนุก ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมศักยภาพ ต่อยอดสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต”

วันที่ 3-5 ตุลาคม 2561  รับจำนวนจำกัด 40 คน
“บุคลากรไทย” ถือเป็นผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ของชาติ องค์ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรทุกคน รู้จักคิด รู้จักวางแผนสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สังเกตได้จากปัจจุบัน “ในสังคมแห่งนวัตกรรม ณ ตอนนี้” มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมาย หากบุคลากรทุกท่านได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ตรงจุด จะทำให้ประเทศมีกำลังคนดิจิทัลที่มีพื้นฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง มีศักยภาพเพียบพร้อมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงเป็นกำลังสำคัญเพื่อวางรากฐานของประเทศไทยให้เกิดความมั่นคง ที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ด้วยเหตุนี้เอง บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (NTC) เล็งเห็นว่า “การประดิษฐ์หุ่นยนต์ : Robotics” ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางการเรียนรู้ที่นำเอาความรู้หลากหลายด้านมาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), คณิตศาสตร์ (Mathematics) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) โดยผู้เข้าอบรมแต่ละท่านสามารถนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา, พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ในชีวิตประจำวัน, สามารถจัดการระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ, พัฒนาการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง อันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ, เพิ่มโอกาสแสดงผลงานรวมถึงพัฒนาทักษะการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ของตนเองสู่ระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้และใช้ศักยภาพที่มีเป็นวิชาชีพติดตัว เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไปประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

 

 • เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของหุ่นยนต์, กลไกการเคลื่อนที่, อุปกรณ์ตรวจวัด, อุปกรณ์ขับเคลื่อนพื้นฐาน, การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยดิจิทัลเบื้องต้น รวมถึงมีประสบการณ์ในการสร้างหุ่นยนต์จากวัสดุขั้นพื้นฐาน (Arduino Robot)
 • สามารถออกแบบและเขียนคำสั่งพื้นฐานสำหรับหุ่นยนต์ โดยใช้โปรแกรมสั่งงาน (Arduino IDE)
 • ได้รับความรู้และแนวทางใหม่ๆ สามารถสร้างและเขียนโปรแกรมคำสั่งเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ในระดับที่สูงขึ้น
 • สามารถอภิปรายพร้อมสาธิตการใช้โปรแกรมต่างๆ ทดลองการใช้งานและสร้างผลงานแต่ละโปรแกรม


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร


 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
  (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ)


หัวข้อการอบรม   

  

ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้:

 • การทำงานและการประกอบหุ่นยนต์ “Arduino Robot” ซึ่งเป็นชุดโครงหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่และการทำงานของหุ่นยนต์ในลักษณะต่างๆ ได้
 • การติดตั้งโปรแกรม “Arduino Software IDE” ซึ่งเป็นโปรแกรม Opensource เพื่อใช้ในการเขียนคำสั่งต่างๆ ในการควบคุมหุ่นยนต์
 • การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ และทดสอบการใช้งานด้วยตนเอง
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานและควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นสนาม “Infrared Sensor” หรืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบเส้นสนามโดยการสะท้อนของคลื่นแสง
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานและควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่หลบหลีกสิ่งกีดขวาง Ultrasonic Sensor” หรืออุปกรณ์วัดระยะห่างจากวัตถุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 • การควบคุมหุ่นยนต์แบบ Manual “Remote Infrared” หรืออุปกรณ์ควบคุมระยะไกลด้วยแสง
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อออกแบบหุ่นยนต์ของตนเอง และทำการแข่งขัน “Sumo Attract Robot” กับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ
 • ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านจะได้รับชุดฝึกหุ่นยนต์ Arduino Robot ท่านละ 1 ชุด เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาทักษะการ เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมและบังคับหุ่นยนต์ของตนเองสู่ระดับที่สูงขึ้น

หลังจากเข้าร่วมโครงการผู้เรียนสามารถ


 • มีทักษะการคิดที่เป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อออกแบบและบังคับหุ่นยนต์ ตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานไปจนถึงคำสั่งในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงต่อยอดไปสู่การทำงานและการศึกษาต่อในอนาคต
 • มีองค์ความรู้และศักยภาพที่เพียบพร้อมในหลากหลายด้าน อันได้แก่
  ความรู้ด้านกลศาสตร์:
  ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ความรู้ด้านโครงสร้างในการประกอบหรือต่อเติมหุ่นยนต์

  ความรู้ด้านไฟฟ้า:
  ในเรื่องของอุปกรณ์ขับเคลื่อนและอุปกรณ์ตรวจวัดแต่ละประเภท

  ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์:
  การเขียนโปรแกรมเพื่อออกแบบหลักการและวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหารวมทั้งสั่งสมประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการทำงานร่วมกับผู้อื่น


ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม
หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมนำ Laptop / Computer Notebook ส่วนตัวมาใช้เรียนในวันอบรม
หากประสงค์ให้ทาง NTC เตรียม Laptop ให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 บาท/เครื่อง (500 บาท/วัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร


บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ)
**รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 40 คน**


การชำระเงิน


โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 

            - ธนาคารกสิกรไทย            บัญชีกระแสรายวัน         เลขที่ 001-130904-6 
            - ธนาคารกรุงเทพ               บัญชีกระแสรายวัน         เลขที่ 101-337379-8 
            - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา      บัญชีออมทรัพย์             เลขที่ 125-976968-6 

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ตารางเรียน พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ kedsiri.c@trainingcenter.co.th หรือทาง Fax. 0-2634-7995 


ติดต่อสอบถาม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณมยุรกาญจน์ หาญชเล ที่ 02-634-7993-4 ต่อ 12 
Email:      support@trainingcenter.co.th  
Line:        @NTC-LINE


 

 

ABOUT Network Training Center (NTC) เป็นศูนย์อบรมที่ให้บริการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลทางด้าน Computer Networking, IT Management Programming และ Software Development ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็น Cisco, CompTIA, Big data, VMWare, IoT (Internet of Things), PMI, EPI Data Centre, ITIL, IT Management เป็นต้น ดำเนินการอบรมโดยอาจารย์ที่ผ่านการรับรองโดยตรงของแต่ละหลักสูตร (Certified)Tickets

No Tickets Available

6259756df020bdbfece060c3be89b577e3d68a7a
Organized by
Network Training Center