Education

Professional Network Cabling System

9afd6e2fa51b341d16b44b0063ac3009b90801d4
Professional Network Cabling System

บทบาทของการสื่อสารข้อมูลในองค์กรมีมากขึ้น ทุกองค์กรเริ่มมีการนำเอาคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงต่อกันเป็นระบบแลน เชื่อมระหว่างแลนเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้น ตลอดจนการเชื่อมระหว่างองค์กรเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร “การเดินสายสัญญาณสื่อสารข้อมูล” จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนในองค์กรควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลระบบเครือข่ายรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Support) ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการติดตั้งสายสัญญาณแบบต่างๆ ทั้งในเรื่องของการเลือกสายสัญญาณ การเลือกอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมกับระบบเครือข่ายแบบต่างๆ ทราบถึงข้อจำกัดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบสายสัญญาณ รวมถึงมีวิธีการในการทดสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเดินสายสัญญาณในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิคการติดตั้งและการเดินสายสัญญาณด้วยความปลอดภัยเพื่อวางระบบในองค์กร
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์และนำหลักการการติดตั้งและการเดินสายสัญญาณระบบไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อติดตั้งสายสัญญาณตามมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยสูงสุด


ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม

 • เจ้าหน้าที่ฝ่าย Support ที่ต้องเดินสายสัญญาณสำหรับระบบเครือข่ายแบบต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและวางระบบเดินสายสัญญาณระบบ LAN ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
 • ผู้ที่รับเหมา (Contractor) ที่มีหน้าที่ในการวางระบบและเดินสายสัญญาณสำหรับองค์กร
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย LAN ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
 • ผู้ที่สนใจและต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านการติดตั้งและทดสอบสายสัญญาณด้วยเครื่องมือ


รายละเอียดหลักสูตร

 • ระบบโครงข่ายเกิดขึ้นได้อย่างไร
 • ทำความรู้จักกับระบบโครงข่ายในปัจจุบัน
 • สายสัญญาณมีความสำคัญอย่างไร
 • ระบบ Cabling ในอาคารสำนักงานมีอะไรบ้าง
 • UTP Cabling System
 • LAN Cable
 • RJ45 Modular Jack & Plug
 • Patch Panel
 • Patch Cord
 • การทดสอบและแก้ไขปัญหา
 • Fiber Optic Cabling System
 • Fiber Structure
 • เลือก Fiber Optic แบบไหนดี
 • เลือก Fiber Optic อย่างไรให้เหมาะกับการติดตั้ง
 • Fiber Optic Patch Panel
 • ทำไมต้องทดสอบ Fiber Optic
 • Rack Cabinet สำคัญอย่างไรกับระบบ Network


พิเศษ! ซื้อ 3 ที่นั่ง  แถมฟรีอีก 1 ที่นั่ง
(สมัครก่อนวันที่ 19 ตุลาคมนี้)


** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีหากมีผู้สมัครครบตามจำนวน

Tickets

No Tickets Available

D092471094f73a918126e736acbf539f9be3975a
Organized by
Network Training Center