การศึกษาไทย...ใครควรดูแล? บทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาไทย

การศึกษาไทย...ใครควรดูแล? บทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาไทย

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า...

--> การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
--> ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันยังปรับตัวไม่ทันกับโลกในศตวรรษที่ 21 ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง
--> การปรับปรุงการศึกษาไม่ควรเป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
เพราะ “ระบบการศึกษาที่ดีควรเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม”

จะเกิดอะไรขึ้น...ถ้าภาคเอกชน 
"ร่วมเปลี่ยนการศึกษาไทย" 
--------------------------------------------------------------------

ภาคีเพื่อการศึกษาไทย ร่วมกับ หอการค้าไทย ขอเชิญชวน
เจ้าของธุรกิจ, 
ผู้บริหารองค์กรขนาดเล็ก กลาง ใหญ่,
ผู้ทำงานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) 
หรือ ผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมงาน

"การศึกษาไทย...ใครควรดูแล?
บทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาไทย"


* จันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561
* 09:00 - 12:00 
* อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


Keynote Speech & Panel Discussion by

- คุณกลินทร์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI
- คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา
- รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์

มาร่วมหาคำตอบ...
เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Aw tep logo 02

Thailand Education Partnership

Thailand Education Partnership (TEP) หรือภาคีเพื่อการศึกษาไทย เกิดจากการรวมตัวกันของ 21 องค์กรจากภาคสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ และบุคคลทั่วไปที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ มุ่งมั่นปฏิรูปการศึกษาไทย


Need Help?

Visit Help Center