Education

การศึกษาไทย...ใครควรดูแล? บทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาไทย

D2ab198b2a5274e123eb0c6d694c5ab9387cb95b
การศึกษาไทย...ใครควรดูแล? บทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาไทย

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า...

--> การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
--> ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันยังปรับตัวไม่ทันกับโลกในศตวรรษที่ 21 ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง
--> การปรับปรุงการศึกษาไม่ควรเป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
เพราะ “ระบบการศึกษาที่ดีควรเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม”

จะเกิดอะไรขึ้น...ถ้าภาคเอกชน 
"ร่วมเปลี่ยนการศึกษาไทย" 
--------------------------------------------------------------------

ภาคีเพื่อการศึกษาไทย ร่วมกับ หอการค้าไทย ขอเชิญชวน
เจ้าของธุรกิจ, 
ผู้บริหารองค์กรขนาดเล็ก กลาง ใหญ่,
ผู้ทำงานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) 
หรือ ผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมงาน

"การศึกษาไทย...ใครควรดูแล?
บทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาไทย"


* จันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561
* 09:00 - 12:00 
* อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


Keynote Speech & Panel Discussion by

- คุณกลินทร์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI
- คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา
- รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์

มาร่วมหาคำตอบ...
เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

Tickets

No Tickets Available

80afb0580816119d9b39d59cb9863c1a8d3a11a2
Organized by
Thailand Education Partnership