การศึกษาไทย...ใครควรดูแล? บทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาไทย

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า...

--> การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
--> ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันยังปรับตัวไม่ทันกับโลกในศตวรรษที่ 21 ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง
--> การปรับปรุงการศึกษาไม่ควรเป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
เพราะ “ระบบการศึกษาที่ดีควรเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม”

จะเกิดอะไรขึ้น...ถ้าภาคเอกชน 
"ร่วมเปลี่ยนการศึกษาไทย" 
--------------------------------------------------------------------

ภาคีเพื่อการศึกษาไทย ร่วมกับ หอการค้าไทย ขอเชิญชวน
เจ้าของธุรกิจ, 
ผู้บริหารองค์กรขนาดเล็ก กลาง ใหญ่,
ผู้ทำงานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) 
หรือ ผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมงาน

"การศึกษาไทย...ใครควรดูแล?
บทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาไทย"


* จันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561
* 09:00 - 12:00 
* อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


Keynote Speech & Panel Discussion by

- คุณกลินทร์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI
- คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา
- รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์

มาร่วมหาคำตอบ...
เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

View Tickets
Date
08 October 2018 at 09:00 - 12:00
Add to Calendar
Location
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vibhavadi Rangsit Road, แขวง รัชดาภิเษก Din Daeng, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

Aw tep logo 02
Thailand Education Partnership

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Aw tep logo 02

Thailand Education Partnership

Call

+66804406421

Facebook

web.facebook.com/TEPThaiEDU/

E-mail

dollaya@thainhf.org

Having trouble purchasing ticket? View Help Center