Performance Improvement through 5S

17 May 2016 at 09:00 - 17:00
851x400 5sr1

Performance Improvement through 5S

5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการทำงาน 

"เครื่องมือลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิผล
และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล"


การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน เครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอาจไม่เพียงพอที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง คุณภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพในการทำงานถือเป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นกัน หนึ่งในแนวคิดหรือกิจกรรมขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มประสิทธิผล คือ กิจกรรม 5

หลายๆท่านอาจเข้าใจว่ากิจกรรม 5ส นั้นเป็นแนวทางการปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ไม่สำคัญ แต่แท้จริงแล้ว 5นับเป็นเครื่องมือตัวแรกที่ถูกนำมาใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะใช้เครื่องมือระดับสูงขึ้นไป เช่น TPM TQM และ ISO เป็นกิจกรรมที่ช่วยปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงการทำงาน เริ่มจากการจัดระเบียบและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ร่วมกันวางแผน ปฏิบัติและปรับปรุง หากปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นกิจวัตร จะเสริมสร้างลักษณะนิสัยและความเป็นระเบียบวินัย เสริมสร้างทักษะการจัดเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ ลดเวลาในการทำงานและต้นทุน เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล


ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1.  เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง 5ส กับการเพิ่มผลผลิต
 2. เพื่อให้สามารถนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน
 3. เพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิคในการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้อง
 4. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

หัวข้อการอบรมสัมมนา 

1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด

2. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน

3. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต, หลักการ 5, การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน,เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส และ การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล 

4. การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน 5 อธิบายถึงรายละเอียดในการจัดทำเอกสาร การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5 รวมทั้งการควบคุมเอกสารในระบบ 5สและการจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงานหรือบริษัท 

5. เทคนิคการตรวจประเมิน 5 อธิบายถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรม 5ส โดยอธิบายรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ รวมถึงหลักการและเทคนิคการตรวจ 5ส พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ หลักการให้คะแนน แนวทางการสรุปผลคะแนน และหลักและเทคนิคในการตรวจพื้นที่


รูปแบบการฝึกอบรม

การบรรยาย 50%

กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop  50%


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน หรือผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง


สรุปรายละเอียดของการอบรม

วันเวลา :     17 พฤษภาคม 2016 09.00-17.00 น.

  สถานที่ :     Network Training Center, Bangkok

  ค่าใช้จ่าย :    5,500 บาท/ที่นั่ (รวม Lunch, Coffee Breaks และ

                  Attendee Certification ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

                  พิเศษ! สำหรับ Early bird ลงทะเบียนภายใน 30 เมษายน 2016

                  เหลือเพียงที่นั่งละ 3,850* บาท เท่านั้น แค่กรอกรหัส "NTC4SUMMER"  

                  (*ราคาพิเศษมีจำนวนจำกัด)


  วิธีการชำระเงิน

  สามารถเลือกจ่ายผ่านช่องทางบัตรเครดิต และช่องทางโอนเงินผ่านธนาคาร
  ในกรณีที่ต้องการเอกสารทางการเงินกรุณาติดต่อ Network Training Center | Tel. 02-6347993-4


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Network Training Center Co., Ltd. | คุณมยุรกาญจน์ Tel. 02-6347993-4 ต่อ 12 

  E-mail sales@trainingcenter.co.th


  Tickets

  Do you have promotional code?

  No Tickets Available!

  Need Help?
  Call : 062-593-2224
  Mon - Fri 10.00 - 18.00
  Email :  pop@eventpop.me
  Line : @eventpop
  Required Attendee Information
  Icon full name

  Full Name

  Icon phone number

  Phone Number

  Icon email

  E-mail

  Ticket Available In
  Icn tix email

  Email

  Icn tix app

  App

  Icn tix print

  Printable PDF

  Pp

  Network Training Center

  NTC is one of Thailand’s leading authorized training providers and a Pearson VUE test center who offers more than 250 training programs and access to hundreds of certifications and qualifications.


  Need Help?

  Visit Help Center