Education

Performance Improvement through 5S

59a72aba0512babe24f26c62ec7e6064d89a4b97
Performance Improvement through 5S

Performance Improvement through 5S

5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการทำงาน 

"เครื่องมือลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิผล
และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล"


การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน เครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอาจไม่เพียงพอที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง คุณภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพในการทำงานถือเป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นกัน หนึ่งในแนวคิดหรือกิจกรรมขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มประสิทธิผล คือ กิจกรรม 5

หลายๆท่านอาจเข้าใจว่ากิจกรรม 5ส นั้นเป็นแนวทางการปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ไม่สำคัญ แต่แท้จริงแล้ว 5นับเป็นเครื่องมือตัวแรกที่ถูกนำมาใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะใช้เครื่องมือระดับสูงขึ้นไป เช่น TPM TQM และ ISO เป็นกิจกรรมที่ช่วยปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงการทำงาน เริ่มจากการจัดระเบียบและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ร่วมกันวางแผน ปฏิบัติและปรับปรุง หากปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นกิจวัตร จะเสริมสร้างลักษณะนิสัยและความเป็นระเบียบวินัย เสริมสร้างทักษะการจัดเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ ลดเวลาในการทำงานและต้นทุน เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล


ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1.  เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง 5ส กับการเพิ่มผลผลิต
 2. เพื่อให้สามารถนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน
 3. เพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิคในการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้อง
 4. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

หัวข้อการอบรมสัมมนา 

1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด

2. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน

3. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต, หลักการ 5, การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน,เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส และ การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล 

4. การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน 5 อธิบายถึงรายละเอียดในการจัดทำเอกสาร การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5 รวมทั้งการควบคุมเอกสารในระบบ 5สและการจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงานหรือบริษัท 

5. เทคนิคการตรวจประเมิน 5 อธิบายถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรม 5ส โดยอธิบายรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ รวมถึงหลักการและเทคนิคการตรวจ 5ส พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ หลักการให้คะแนน แนวทางการสรุปผลคะแนน และหลักและเทคนิคในการตรวจพื้นที่


รูปแบบการฝึกอบรม

การบรรยาย 50%

กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop  50%


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน หรือผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง


สรุปรายละเอียดของการอบรม

วันเวลา :     17 พฤษภาคม 2016 09.00-17.00 น.

  สถานที่ :     Network Training Center, Bangkok

  ค่าใช้จ่าย :    5,500 บาท/ที่นั่ (รวม Lunch, Coffee Breaks และ

                  Attendee Certification ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

                  พิเศษ! สำหรับ Early bird ลงทะเบียนภายใน 30 เมษายน 2016

                  เหลือเพียงที่นั่งละ 3,850* บาท เท่านั้น แค่กรอกรหัส "NTC4SUMMER"  

                  (*ราคาพิเศษมีจำนวนจำกัด)


  วิธีการชำระเงิน

  สามารถเลือกจ่ายผ่านช่องทางบัตรเครดิต และช่องทางโอนเงินผ่านธนาคาร
  ในกรณีที่ต้องการเอกสารทางการเงินกรุณาติดต่อ Network Training Center | Tel. 02-6347993-4


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Network Training Center Co., Ltd. | คุณมยุรกาญจน์ Tel. 02-6347993-4 ต่อ 12 

  E-mail sales@trainingcenter.co.th


  Tickets

  No Tickets Available

  E7340257521572ba3f6866bcba6922016ffc2565
  Organized by
  Network Training Center