Banner

กิจกรรมส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ 27 เมษายน 2559 สถานที่ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เนื้อหา:ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ 28 เมษายน 2559 สถานที่ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เนื้อหา : การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สถานที่ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เนื้อหา : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสืบค้นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการยื่นคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สถานที่ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เนื้อหา : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า การสืบค้นเครื่องหมายการค้า ขั้นตอนการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า


Tickets

No Tickets Available!

Wusp

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เราส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการให้เติบโต

Need Help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., Ltd.