กิจกรรมส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

Banner

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ 27 เมษายน 2559 สถานที่ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เนื้อหา:ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ 28 เมษายน 2559 สถานที่ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เนื้อหา : การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สถานที่ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เนื้อหา : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสืบค้นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการยื่นคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สถานที่ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เนื้อหา : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า การสืบค้นเครื่องหมายการค้า ขั้นตอนการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Wusp

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เราส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการให้เติบโต


Need Help?

Visit Help Center