Education

กิจกรรมส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

Poster placeholder
กิจกรรมส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ 27 เมษายน 2559 สถานที่ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เนื้อหา:ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ 28 เมษายน 2559 สถานที่ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เนื้อหา : การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สถานที่ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เนื้อหา : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสืบค้นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการยื่นคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สถานที่ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เนื้อหา : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า การสืบค้นเครื่องหมายการค้า ขั้นตอนการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

Tickets

No Tickets Available

D17189a788fa2fd299b2b220859e2b3d50509765
Organized by
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์