851x400 robotics

EMBEDDED TECHNOLOGY & IoT WORKSHOP

Robotics Programming Workshop 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์ และโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น”


สร้างหุ่นยนต์แบบง่ายได้ภายใน 3 วัน!
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์

 พร้อม Workshop ที่สนุก ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมศักยภาพ ต่อยอดสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต”


วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561  รับจำนวนจำกัด 40 คน


 
Registration and request quotation
Registration and pay by credit card


“บุคลากรไทย” ถือเป็นผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ของชาติ องค์ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรทุกคน รู้จักคิด รู้จักวางแผนสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สังเกตได้จากปัจจุบัน “ในสังคมแห่งนวัตกรรม ณ ตอนนี้” มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมาย หากบุคลากรทุกท่านได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ตรงจุด จะทำให้ประเทศมีกำลังคนดิจิทัลที่มีพื้นฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง มีศักยภาพเพียบพร้อมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงเป็นกำลังสำคัญเพื่อวางรากฐานของประเทศไทยให้เกิดความมั่นคง ที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต


ด้วยเหตุนี้เอง บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (NTC) เล็งเห็นว่า “การประดิษฐ์หุ่นยนต์ : Robotics” ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางการเรียนรู้ที่นำเอาความรู้หลากหลายด้านมาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), คณิตศาสตร์ (Mathematics) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) โดยผู้เข้าอบรมแต่ละท่านสามารถนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา, พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ในชีวิตประจำวัน, สามารถจัดการระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ, พัฒนาการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง อันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ, เพิ่มโอกาสแสดงผลงานรวมถึงพัฒนาทักษะการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ของตนเองสู่ระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้และใช้ศักยภาพที่มีเป็นวิชาชีพติดตัว เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไป

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ


 • เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของหุ่นยนต์, กลไกการเคลื่อนที่, อุปกรณ์ตรวจวัด, อุปกรณ์ขับเคลื่อนพื้นฐาน, การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยดิจิทัลเบื้องต้น รวมถึงมีประสบการณ์ในการสร้างหุ่นยนต์จากวัสดุขั้นพื้นฐาน (Arduino Robot)
 • สามารถออกแบบและเขียนคำสั่งพื้นฐานสำหรับหุ่นยนต์ โดยใช้โปรแกรมสั่งงาน (Arduino IDE)
 • ได้รับความรู้และแนวทางใหม่ๆ สามารถสร้างและเขียนโปรแกรมคำสั่งเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ในระดับที่สูงขึ้น
 • สามารถอภิปรายพร้อมสาธิตการใช้โปรแกรมต่างๆ ทดลองการใช้งานและสร้างผลงานแต่ละโปรแกรม 


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร


บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ)


หัวข้อการอบรม   


ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้:

 • การทำงานและการประกอบหุ่นยนต์ “Arduino Robot” ซึ่งเป็นชุดโครงหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่และการทำงานของหุ่นยนต์ในลักษณะต่างๆ ได้
 • การติดตั้งโปรแกรม “Arduino Software IDE” ซึ่งเป็นโปรแกรม Opensource เพื่อใช้ในการเขียนคำสั่งต่างๆ ในการควบคุมหุ่นยนต์
 • การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ และทดสอบการใช้งานด้วยตนเอง
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานและควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นสนาม “Infrared Sensor” หรืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบเส้นสนามโดยการสะท้อนของคลื่นแสง
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานและควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่หลบหลีกสิ่งกีดขวาง Ultrasonic Sensor” หรืออุปกรณ์วัดระยะห่างจากวัตถุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 • การควบคุมหุ่นยนต์แบบ Manual “Remote Infrared” หรืออุปกรณ์ควบคุมระยะไกลด้วยแสง
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อออกแบบหุ่นยนต์ของตนเอง และทำการแข่งขัน “Sumo Attract Robot” กับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ
 • ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านจะได้รับชุดฝึกหุ่นยนต์ Arduino Robot ท่านละ 1 ชุด เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาทักษะการ เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมและบังคับหุ่นยนต์ของตนเองสู่ระดับที่สูงขึ้น


หลังจากเข้าร่วมโครงการผู้เรียนสามารถ

 • มีทักษะการคิดที่เป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อออกแบบและบังคับหุ่นยนต์ ตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานไปจนถึงคำสั่งในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงต่อยอดไปสู่การทำงานและการศึกษาต่อในอนาคต
 • มีองค์ความรู้และศักยภาพที่เพียบพร้อมในหลากหลายด้าน อันได้แก่
  ความรู้ด้านกลศาสตร์ :
  ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ความรู้ด้านโครงสร้างในการประกอบหรือต่อเติมหุ่นยนต์

  ความรู้ด้านไฟฟ้า :
  ในเรื่องของอุปกรณ์ขับเคลื่อนและอุปกรณ์ตรวจวัดแต่ละประเภท

  ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ :
  การเขียนโปรแกรมเพื่อออกแบบหลักการและวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการทำงานร่วมกับผู้อื่น


ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม


ผู้ที่สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ “EMBEDDED TECHNOLOGY & IoT WORKSHOP”

 • ชำระค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 21,500 บาท (รวมค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่มทุกมื้อ/ เอกสารประกอบการอบรม)
 • พิเศษ! สำหรับโปรโมชั่น Early Bird! พียงชำระค่าอบรมภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

      รับส่วนลดพิเศษเหลือท่านละ 19,500 บาท

 • หากสมัครพร้อมกัน 2 ท่าน (Buy 2 Seats) ชำระเหลือเพียงท่านละ 17,500 บาท

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมนำ Laptop / Computer Notebook ส่วนตัวมาใช้เรียนในวันอบรม หากประสงค์ให้ทาง NTC เตรียม Laptop ให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 บาท/เครื่อง (500 บาท/วัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร


บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ)
**รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 40 คน** 


View Tickets
Date
13 Sep 2018 09:00
Add to Calendar
Location
Network Training Center (NTC) สุริยวงศ์ บางรัก Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

Pp
Network Training Center
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Pp

Network Training Center

Call

+66 (0) 2634 7993-4

Facebook

facebook.com/ntcfanclub/

Line

@NTC-LINE

E-mail

sales@trainingcenter.co.th

Twitter

@@follow_ntc

Having trouble purchasing ticket? View Help Center