Education

EMBEDDED TECHNOLOGY & IoT WORKSHOP

5e8a63de65d0074146bd4dcc10d686c5404fd6c5
EMBEDDED TECHNOLOGY & IoT WORKSHOP

Robotics Programming Workshop 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์ และโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น”


สร้างหุ่นยนต์แบบง่ายได้ภายใน 3 วัน!
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์

 พร้อม Workshop ที่สนุก ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมศักยภาพ ต่อยอดสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต”


วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561  รับจำนวนจำกัด 40 คน


 
Registration and request quotation
Registration and pay by credit card


“บุคลากรไทย” ถือเป็นผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ของชาติ องค์ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรทุกคน รู้จักคิด รู้จักวางแผนสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สังเกตได้จากปัจจุบัน “ในสังคมแห่งนวัตกรรม ณ ตอนนี้” มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมาย หากบุคลากรทุกท่านได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ตรงจุด จะทำให้ประเทศมีกำลังคนดิจิทัลที่มีพื้นฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง มีศักยภาพเพียบพร้อมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงเป็นกำลังสำคัญเพื่อวางรากฐานของประเทศไทยให้เกิดความมั่นคง ที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต


ด้วยเหตุนี้เอง บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (NTC) เล็งเห็นว่า “การประดิษฐ์หุ่นยนต์ : Robotics” ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางการเรียนรู้ที่นำเอาความรู้หลากหลายด้านมาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), คณิตศาสตร์ (Mathematics) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) โดยผู้เข้าอบรมแต่ละท่านสามารถนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา, พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ในชีวิตประจำวัน, สามารถจัดการระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ, พัฒนาการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง อันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ, เพิ่มโอกาสแสดงผลงานรวมถึงพัฒนาทักษะการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ของตนเองสู่ระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้และใช้ศักยภาพที่มีเป็นวิชาชีพติดตัว เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไป

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ


 • เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของหุ่นยนต์, กลไกการเคลื่อนที่, อุปกรณ์ตรวจวัด, อุปกรณ์ขับเคลื่อนพื้นฐาน, การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยดิจิทัลเบื้องต้น รวมถึงมีประสบการณ์ในการสร้างหุ่นยนต์จากวัสดุขั้นพื้นฐาน (Arduino Robot)
 • สามารถออกแบบและเขียนคำสั่งพื้นฐานสำหรับหุ่นยนต์ โดยใช้โปรแกรมสั่งงาน (Arduino IDE)
 • ได้รับความรู้และแนวทางใหม่ๆ สามารถสร้างและเขียนโปรแกรมคำสั่งเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ในระดับที่สูงขึ้น
 • สามารถอภิปรายพร้อมสาธิตการใช้โปรแกรมต่างๆ ทดลองการใช้งานและสร้างผลงานแต่ละโปรแกรม 


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร


บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ)


หัวข้อการอบรม   


ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้:

 • การทำงานและการประกอบหุ่นยนต์ “Arduino Robot” ซึ่งเป็นชุดโครงหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่และการทำงานของหุ่นยนต์ในลักษณะต่างๆ ได้
 • การติดตั้งโปรแกรม “Arduino Software IDE” ซึ่งเป็นโปรแกรม Opensource เพื่อใช้ในการเขียนคำสั่งต่างๆ ในการควบคุมหุ่นยนต์
 • การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ และทดสอบการใช้งานด้วยตนเอง
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานและควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นสนาม “Infrared Sensor” หรืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบเส้นสนามโดยการสะท้อนของคลื่นแสง
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานและควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่หลบหลีกสิ่งกีดขวาง Ultrasonic Sensor” หรืออุปกรณ์วัดระยะห่างจากวัตถุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 • การควบคุมหุ่นยนต์แบบ Manual “Remote Infrared” หรืออุปกรณ์ควบคุมระยะไกลด้วยแสง
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อออกแบบหุ่นยนต์ของตนเอง และทำการแข่งขัน “Sumo Attract Robot” กับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ
 • ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านจะได้รับชุดฝึกหุ่นยนต์ Arduino Robot ท่านละ 1 ชุด เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาทักษะการ เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมและบังคับหุ่นยนต์ของตนเองสู่ระดับที่สูงขึ้น


หลังจากเข้าร่วมโครงการผู้เรียนสามารถ

 • มีทักษะการคิดที่เป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อออกแบบและบังคับหุ่นยนต์ ตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานไปจนถึงคำสั่งในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงต่อยอดไปสู่การทำงานและการศึกษาต่อในอนาคต
 • มีองค์ความรู้และศักยภาพที่เพียบพร้อมในหลากหลายด้าน อันได้แก่
  ความรู้ด้านกลศาสตร์ :
  ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ความรู้ด้านโครงสร้างในการประกอบหรือต่อเติมหุ่นยนต์

  ความรู้ด้านไฟฟ้า :
  ในเรื่องของอุปกรณ์ขับเคลื่อนและอุปกรณ์ตรวจวัดแต่ละประเภท

  ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ :
  การเขียนโปรแกรมเพื่อออกแบบหลักการและวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการทำงานร่วมกับผู้อื่น


ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม


ผู้ที่สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ “EMBEDDED TECHNOLOGY & IoT WORKSHOP”

 • ชำระค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 21,500 บาท (รวมค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่มทุกมื้อ/ เอกสารประกอบการอบรม)
 • พิเศษ! สำหรับโปรโมชั่น Early Bird! พียงชำระค่าอบรมภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

      รับส่วนลดพิเศษเหลือท่านละ 19,500 บาท

 • หากสมัครพร้อมกัน 2 ท่าน (Buy 2 Seats) ชำระเหลือเพียงท่านละ 17,500 บาท

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมนำ Laptop / Computer Notebook ส่วนตัวมาใช้เรียนในวันอบรม หากประสงค์ให้ทาง NTC เตรียม Laptop ให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 บาท/เครื่อง (500 บาท/วัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร


บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ)
**รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 40 คน** 


Tickets

No Tickets Available

3ccdf6cb3faa31615980efb1f89fedf3dc726df8
Organized by
Network Training Center