Sports

UEC Pre Season UTCC: University of the Thai Chamber of Commerce

7862aae5f2e5a8f05f7c43a9980cc7847615d943
UEC Pre Season UTCC: University of the Thai Chamber of Commerce

UEC Pre-Season Battleground


เป็นการแข่งขันอีสปอร์ตอุ่นเครื่องระดับอุดมศึกษาก่อนการเปิดตัวฤดูกาลแรก UEC Season 1 ด้วยเกม ROV โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วม โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน รอบการแข่งขัน ดังนี้

        1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
        2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
        3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        4. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยTimeline : 
รับสมัคร : 29 ตุลาคม 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสายการแข่งขัน: 8 พฤศจิกายน 2561
แข่งรอบ Online Battleground : 10-12 พฤศจิกายน 2561 
แข่งรอบ Offline Battleground : 15 พฤศจิกายน 2561
  - สถานที่จัดงาน :  อาคาร 20 ชั้น มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

กฎและกติกาในการเข้าร่วมการแข่งขัน (โปรด Click เพื่อเข้าไปศึกษา)

Ticket type : บัตรมี 2 ประเภท 
1. ผู้แข่งขัน UEC Pre Season -> บัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน UEC Pre Season เท่านั้น
จำนวนสมาชิกในทีม 6 คน (ตัวจริง 5 คน สำรอง 1 คน) 
ผู้สมัคร UEC Pre Season จะต้องเข้าแข่งขันในรอบ Online Battleground วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2561  
และผู้ชนะรอบ Online Battleground มีสิทธิเข้าแข่งในรอบ Offline Battleground วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

2. ผู้เข้าชม UEC Pre Season รอบ Battleground -> บัตรสำหรับผู้เข้าชม UEC Pre Season รอบ Battlegroundเท่านั้น
บัตรใบนี้สามารถใช้เข้าชม UEC Pre Season รอบ Offline Battleground ได้เท่านั้น 
ไม่สามารถใช้สมัครเป็นผู้แข่งขันในรอบ Online Battleground และ แข่งขัน Offline Battleground
ท่านจะต้องนำบัตร E-ticket ใบนี้ใช้แสดงเพื่อก่อนเข้างานรอบ Offline Battleground 15 พฤศจิกายน 2561 

ท่านที่ซื้อบัตรผ่านทาง Event Pop  จะได้รับ E-Ticket ทางอีเมลเดียวกับที่ใช้สมัครสมาชิก Event Pop
หากท่านไม่ได้รับ E-Ticket ทางอีเมลให้ทำตามขั้นตอนนี้ How to Download E-Ticket Agenda รอบ Battleground: 

09:00-09:30 เปดลงทะเบียนเขารวมงาน

09:30-09:50 MC กลาวเปิดงาน

09:50-10:00 แนะนํานักกีฬาคูที่ สัมภาษณกอนการแขงขัน

10:00-10:30 แขงขัน ROV ในเกมที่ 1

10:30-10:40 พักการแขงขัน

10:40-11:10 แขงขัน ROV ในเกมที่ 2

11:10-11:20 พักการแขงขัน 

11:20-11:50 แขงขัน ROV ในเกมที่ 3***

11:50-12:10 MC ขึ้นดําเนินงาน / แนะนํานักกีฬาคูที่ 2

12:10-12:40 แขงขัน ROV ในเกมที่ 1

12:40-12:50 พักการแขงขัน

12:50-13:20 แขงขัน ROV ในเกมที่ 2

13:20-13:30 พักการแขงขัน

13:30-14:00 แขงขัน ROV ในเกมที่ 3***

14:00-14:30 พิธีเปดงาน UEC University Esports Championship 2018

14:30-14:40 แนะนํานักกีฬาคูชิงชนะเลิศขึ้นเวที

14:40-15:10 แขงขัน ROV ในเกมที่ 1

15:10-15:20 พักการแขงขัน

15:20-15:50 แขงขัน ROV ในเกมที่ 2

15:50-16:00 พักการแขงขัน

16:00-16:30 แขงขัน ROV ในเกมที่ 3***

16:30-16:50 MC ขึ้นเวที เพื่อดําเนินการ และกลาวปิดงาน

Tickets

No Tickets Available

9421a7797fc4512381ae1a046187d712f7c0f01c
Organized by
Thailand eSports Arena