Softscape sketchers2

การวาดเส้นเพื่อการสื่อสารงานด้านภูมิทัศน์

เป็นหนึ่งใน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์" โครงการนี้จัดโดยความร่วมมือของ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช ภัฏวไลยอลงกรณ์และ Urban Tree Learning Center (UTLC) โดยในการอบรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มี ผู้เข้าร่วมอบรมแล้วมากกว่า 1,000 คน มีการแลกเปลี่ยนความคิด หลังอบรมระว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม ผ่านไลน์กลุ่ม หลักสูตรนี้จึงเน้นการลงมือทำจริง เสริมด้วยประสบการณ์ของคณะวิทยากรและกรณีศึกษาจริง จากผู้เข้าอบรม รายการการอบรมที่ผ่านมา http://www.th-arbor.com/blog/workshop

หลักการและเหตุผล

งานด้านภูมิทัศน์อาจประกอบด้วยคนทำงานหลายคน ตั้งแต่เจ้าของงาน ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมางาน รวมถึงผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งในบางครั้งการสื่อสารด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียว อาจทำให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ การสื่อสารด้วยภาพเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ทุกฝ่ายเห็นภาพตรงกัน ลดความผิดพลาดเสียหาย และเพิ่มความเร็วของการทำงาน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการสื่อสารงานด้านภูมิทัศน์ (Softscape) ผ่านรูปภาพ และสามารถวาดเส้นเพื่อการสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ 

เหมาะสำหรับ

 • ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานภูมิทัศน์ งานสวน ที่ต้องการการทำงานเป็นทีมอย่างราบรื่นมากขึ้น
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

กำหนดการ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
 • วันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:30-16:30 

วิทยากร

อาจารย์วรวิทย์ อังสุหัสต์ : สถาปนิก นักจัดสวน อดีตคอลัมนิสต์ชื่อดังของนิตรสารบ้านและสวน และ แอดมินเพจ ศึกษาวิชาสวน 

หัวข้อการอบรม 

 • หลักการจัดสวน | วัตถุประสงค์ของการจัดสวน, องค์ประกอบสำคัญของการจัดสวน,พ้ืนที่สำหรับจดัสวน, ต้นไม้และองค์ประกอบ, รูปแบบของสวน
 • การออกแบบสวนชนิดต่างๆ | สวนไม้ดอก, สวนไม้ใบ, สวนหินลานกรวด, สวนน้า, สวนป่า, สวนสมัยใหม่, สวนจีนและญี่ปุ่น,
 • การเขียนผังสวนและภาพประกอบ | สัญลักษณ์ขององค์ประกอบในการจัดสวน, การเขียนภาพเพื่อสื่อสารและนำเสนอ

รูปแบบการจัดอบรม

ใช้การบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 

การรับสมัคร

 • สมัครและชำระค่าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

  หมายเหตุ

  • ค่าใช้จ่ายรวมอาหารเที่ยง
  • กรุณานำอุปกรณ์วาดเขียนส่วนตัวมาในวันอบรม
  • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการจัดงาน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และยินดีคืนเงินให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด

  ติดต่อสอบถาม

  Urban Tree Learning Center (UTLC) คุณสุรีย์ 0961244985 หรือ ไลน์ไอดี @th-arbor (มีเครื่องหมาย @ด้านหน้า)  Tickets

  Early Bird (ลด 10%)
  ฿2,160.00
  Available until 10 December 2018 23:30

  Age must be over 16 years old

  บัตรปกติ
  ฿2,400.00
  Available until 30 November 2018 23:30

  Age must be over 16 years old

  *Some fees may be applied

  Need Help?
  Call : 062-593-2224
  Mon - Fri 10.00 - 18.00
  Email :  pop@eventpop.me
  Line : @eventpop
  Payment We Accept Required Attendee Information
  Icon full name

  Full Name

  Icon phone number

  Phone Number

  Icon email

  E-mail

  Ticket Available In
  Icn tix email

  Email

  Icn tix app

  App

  Icn tix print

  Printable PDF

  Utlc logo 11

  http://www.th-arbor.com/workshop.html

  Urban Tree Learning Center (UTLC) เผยแพร่ข้อมูลการจัดการต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้างและภูมิทัศน์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ใหญ่ สามารถจัดการดูแลต้นไม้อย่างเหมาะสมด้วยศาสตร์ของ รุกขกรรมสมััยใหม่ โดยคาดหวังให้ต้นไม้ใหญ่ได้รับการประคับประคองให้คงอยู่กับการพัฒนาเมืองต่อไป