%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%a3 %e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2 utlc urban tree learning center

ฝึกอบรม การออกแบบและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์

เมื่อกล่าวถึงประสิทธิภาพการทำงานผู้เกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์นั้น การออกแบบและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญ เพราะต้นไม้ใหญ่นั้นเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อทัศนยภาพโดยรวม อีกทั้งใช้งบประมาณจัดการสูง รวมถึงมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อพื้นที่โดยรอบและผู้สัญจร ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในงานนี้ทั้งหมดตั้งแต่ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ไปจนถึงฝ่ายสถานที่ขององค์กร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ ด้วยการเพิ่มเติมความรู้ความสามารถเรื่อง รุกขกรรม ซึ่งเป็นศาสตร์ของการจัดการต้นไม้ใหญ่ในภูมิทัศน์โดยเฉพาะ อันจะนำไปสู่การมีต้นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรง สวยงาม และปลอดภัย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์" จัดโดยความร่วมมือของ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช ภัฏวไลยอลงกรณ์ และ Urban Tree Learning Center (UTLC) โดยในการอบรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มี ผู้เข้าร่วมอบรมแล้วมากกว่า 1,000 คน มีการแลกเปลี่ยนความคิด หลังอบรมระว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม ผ่านไลน์กลุ่ม หลักสูตรนี้จึงเน้นการลงมือทำจริง เสริมด้วยประสบการณ์ของคณะวิทยากรและกรณีศึกษาจริงจากผู้เข้าอบรม คลิกดูการอบรมที่ผ่านมา


ติดต่อสอบถาม Urban Tree Learning Center (UTLC)

 • โทรศัพท์ 0961244985
 • ไลน์ไอดี @th-arbor (มีเครื่องหมาย @ด้านหน้า)

วัตถุประสงค์การอบรม

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานจัดการต้นไม้ใหญ่ในภูมิทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ต้นไม้ในบริเวณขององค์กร มีความสมบูรณ์แข็งแรง สวยงาม และปลอดภัย
 • ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานภูมิทัศน์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน

เหมาะสำหรับ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง SMEs ผู้รับเหมางานสวน-ภูมิทัศน์ หรือ หน่วยงาน ที่ต้องการ

 • ให้บุคคลากรเพิ่มความรู้ความสามารถด้านรุกขกรรม การจัดการต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์-งานก่อสร้าง 
 • เพิ่มตำแหน่งรุกขกรในองค์กร และ รับใบรับรองการอบรม รุกขกร แบบเก็บสะสมชั่วโมง เพื่อรับงานตามร่างขอบเขตงาน (TOR)
 • เพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ หรือ เพิ่มมูลค่างานด้านภูมิทัศน์ ด้วยการรับงานจัดการต้นไม้ใหญ่
 • เพิ่มโอกาสได้รับงาน โดยการบรรจุใน รายชื่อผู้ให้บริการงานจัดการต้นไม้ใหญ่ คลิก
 • รับส่วนลด สำหรับการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับรุกขกรจากร้านค้าพันธมิตร คลิก


กำหนดการ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
 • วันที่ 14-21 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:30-16:30 โดยเลือกวัน-หัวข้อที่ต้องการได้

14 ธันวาคม        

 • การใช้เครื่องจักรกลในการทำงานภูมิทัศน์

15 ธันวาคม

 • หลักรุกขกรรมการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในสถานที่สาธารณะ
 • การเลือกชนิดของต้นไม้ การปลูก ล้อมย้ายต้นไม้ ขนาด 1-5 ม.

16 ธันวาคม

 • การป้องกันรักษาโรคแมลงศัตรูพืช
 • การจัดการต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้าง

17 ธันวาคม

 • การวางระบบน้ำในงานภูมิทัศน์

18 ธันวาคม

 • การใช้เลื่อยยนต์อย่างถูกต้องปลอดภัย
 • หลักการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ตามหลักรุกขกรรมสมัยใหม่

19 ธันวาคม

 • หลักการทำงานที่สูงสากล
 • เงื่อนเชือกสำหรับการทำงานบนต้นไม้ใหญ่

20-21 ธันวาคม

การฝึกปีนต้นไม้โดยใช้อุปกรณ์เซฟตี้สำหรับทำงานบนที่สูง


หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่ายรวมอาหารเที่ยง
 • กำหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ลงทะเบียนเวลา 8:30 - 9:00 น.
 • รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เวลา 12.00 – 13.00 น.

ระยะเวลาในการดำเนินงานและสถานที่ดำเนินการ

 • 1-31 พฤศจิกายน 2561 รับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์
 • 14-21 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ
 • 22-29 ธันวาคม 2561 จัดส่งหนังสือรับรองการอบรม

รูปแบบการจัดอบรม

ใช้การบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 

การรับสมัคร

 • บุคคลทั่วไปและผู้สนใจสมัครและชำระค่าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 
 • หน่วยงานเอกชน ติดต่อขอรับใบแจ้งหนี้และหลักฐานการออกเอกสารอื่นๆ ได้ที่ อีเมลล์ thaiarbor@gmail.com 
 • ส่วนราชการ ติดต่อขอรับหนังสือเชิญร่วมอบรมและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานชำระค่าลงทะเบียน มาที่ อีเมลล์ thaiarbor@gmail.com 


Tickets

Do you have promotional code for this event?
ครบทุกหัวข้อ 8วัน | ลด10%
฿8,640.00
SOLD OUT

กรุณาสมัครโดยตรงทาง ไลน์ไอดี @th-arbor หรือ อีเมลล์ thaiarbor@gmail.com

Age must be over 16 years old

วางแผน จัดการ ปฏิบัติ 5 วัน (14-18 ธ.ค.) | ลด 5%
฿5,700.00
SOLD OUT

กรุณาสมัครโดยตรงทาง ไลน์ไอดี @th-arbor หรือ อีเมลล์ thaiarbor@gmail.com

Age must be over 16 years old

ทำงานบนต้นไม้อย่างปลอดภัย 3 วัน (19-21 ธ.ค.) | ลด 5%
฿3,420.00
Available until 30 November 2018 12:00

Age must be over 16 years old

เสาร์-อาทิตย์ หลักการและการออกแบบ (15-16 ธ.ค.)
฿2,400.00
Available until 30 November 2018 12:00

Age must be over 16 years old

หัวข้อเรียน 1 วัน (เลือกด้วยตนเอง)
฿1,200.00

สามารถเลือกวันที่เรียนตามต้องการได้ ยกเว้น พฤหัสบดี 20 - ศุกร์21 ธันวาคม

Available until 30 November 2018 12:00

Age must be over 16 years old

*Some fees may be applied

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Payment We Accept Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Icon specific info

Event Specific Information

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Utlc logo 11

http://www.th-arbor.com/workshop.html

Urban Tree Learning Center (UTLC) เผยแพร่ข้อมูลการจัดการต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้างและภูมิทัศน์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ใหญ่ สามารถจัดการดูแลต้นไม้อย่างเหมาะสมด้วยศาสตร์ของ รุกขกรรมสมััยใหม่ โดยคาดหวังให้ต้นไม้ใหญ่ได้รับการประคับประคองให้คงอยู่กับการพัฒนาเมืองต่อไป