%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%a3 %e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2 utlc urban tree learning center 3

Rope Access for Tree Care : ทบทวนทักษะและความปลอดภัยสำหรับทำงานบนต้นไม้ (สำหรับผู้มีพื้นฐาน)

งานที่มีความเสี่ยง เช่น การปีนต้นไม้ เพื่อไปทำงานประเภทต่างๆ เป็นงานที่เกิดอุบัติเหตุอันตรายได้ โดยสาเหตุอาจเกิดได้ทั้งจากสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย หรือ การกระทำที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเอง แม้้ว่าจะเป็นพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะเบื้องต้นมาแล้วหรือทำงานมาแล้ว อาจจะหลงลืม ละเลย หรือ ประมาท ในหน้าที่การงาน ดังนั้น หัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงนี้ จำเป็นต้องทบทวนความรู้ความชำนาญเป็นระยะจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการทำงานที่สูง เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

Rope Access for Tree Care : ทบทวนทักษะและความปลอดภัยสำหรับทำงานบนต้นไม้ (สำหรับผู้มีพื้นฐาน) เป็นหนึ่งในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์" จัดโดยความร่วมมือของ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช ภัฏวไลยอลงกรณ์ และ Urban Tree Learning Center (UTLC) โดยในการอบรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มี ผู้เข้าร่วมอบรมแล้วมากกว่า 1,000 คน มีการแลกเปลี่ยนความคิด หลังอบรมระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม ผ่านไลน์กลุ่ม หลักสูตรนี้จึงเน้นการลงมือทำจริง เสริมด้วยประสบการณ์ของคณะวิทยากรและกรณีศึกษาจริงจากผู้เข้าอบรม คลิกดูการอบรมที่ผ่านมา


ติดต่อสอบถาม Urban Tree Learning Center (UTLC)

 • โทรศัพท์ 0961244985
 • ไลน์ไอดี @th-arbor (มีเครื่องหมาย @ด้านหน้า)

วัตถุประสงค์การอบรม

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานจัดการต้นไม้ใหญ่ในภูมิทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานจะมีความรู้ทักษะถูกต้องครบถ้วน เพียงพอในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานภูมิทัศน์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน

เหมาะสำหรับ

หน่วยงานที่มี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือ ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องปีนไต่ต้นไม้ ที่ต้องการ

 • ทบทวนทักษะการทำงานที่สูง (ต้นไม้ใหญ่) 
 • เพิ่มตำแหน่งรุกขกรในองค์กร และ รับใบรับรองการอบรม รุกขกร แบบเก็บสะสมชั่วโมง เพื่อรับงานตามร่างขอบเขตงาน (TOR)
 • รับส่วนลด สำหรับการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับรุกขกรจากร้านค้าพันธมิตร คลิก
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการทำงานที่สูง หรือ การอบรมที่เกี่ยวข้องมาแล้ว เท่านั้น

หัวข้อการฝึกอบรม

 • การทำงานบนที่สูง (ต้นไม้ใหญ่) ไต่ขึ้นลง เคลื่อนย้ายตัวเอง อย่างปลอดภัย ด้วยวิธี ROPE ACCESS 
 • การใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันคุ้มครองส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนต้นไม้ 

กำหนดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

วันที่ 14-18 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:00-16:00น. โดยเลือกวันที่ต้องการได้

หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่ายรวมอาหารเที่ยง
 • กำหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เวลา 12.00 – 13.00 น.
 • ใช้อุปกรณ์ของศูนย์ฝึกฯในการอบรม
 • จำกัดผู้เข้าอบรมวันละ 10 คน

ระยะเวลาในการดำเนินงานและสถานที่ดำเนินการ

 • 1-31 พฤศจิกายน 2561 รับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์
 • 14-18 ธันวาคม 2561  ฝึกอบรม
 • 22-29 ธันวาคม 2561  จัดส่งหนังสือรับรองการอบรม

รูปแบบการจัดอบรม

ใช้การสาธิต ฝึกปฏิบัติ และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 

การรับสมัคร

 • บุคคลทั่วไปและองค์กรเอกชน ผู้สนใจสมัครและชำระค่าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 
 • ส่วนราชการ ติดต่อขอรับหนังสือเชิญร่วมอบรมและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานชำระค่าลงทะเบียน มาที่ อีเมลล์ thaiarbor@gmail.com 

View Tickets
Date
14 Dec 2018 09:00 - 18 Dec 2018 16:00
Add to Calendar
Location
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand
View Map

Organized by

Utlc logo 11
http://www.th-arbor.com/workshop.html
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Utlc logo 11

http://www.th-arbor.com/workshop.html

Call

+66961244985

Facebook

facebook.com/th.arbor.learn/

Line

@th-arbor

E-mail

thaiarbor@gmail.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center