Education

Young Electronics Camp รุ่นที่ 4 ระดับประถมศึกษาตอนต้น

Fb666847cb8c9308c49e80b01ac9355663afebbc
Young Electronics Camp รุ่นที่ 4 ระดับประถมศึกษาตอนต้น

กำหนดการอบรม

โครงการ Young Electronics Camp รุ่นที่ 4 ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ณ  จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี
วันที่
16 - 18 มีนาคม 2562


 

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562

10.00-10.30 น.  -ลงทะเบียนและรับเอกสาร/แจกป้ายชื่อ

-รับอาหารว่าง
10.30-11.00 น   -พิธีเปิดค่ายกิจกรรม

-กิจกรรมสันทนาการและละลายพฤติกรรม

11.00-12.00 น.  -กิจกรรม "กิจกรรมเรียนรู้โลกอิเล็กทรอนิกส์

-เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบของวงจร หน้าที่และหลักการทำงาน

-เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการทำงาน การใช้งาน การอ่านค่า-สัญลักษณ์พื้นฐานอุปกรณ์ที่สำคัญ เช่นตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ไดโอด และอุปกรณ์อื่นๆ

12.00-13.00 น.  -รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30 น.   -กิจกรรมสันทนาการ

13.30-14.30 น.  -แนะนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Brain Box

-ให้นักเรียนทดลองต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นจากชุดอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ

14.30-15.30 น.  -ให้นักเรียนทดลองต่อวงจรไฟฟ้าในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ วงจรแสง วงจรเสียง      
                      เขียนอธิบายหลักการทำงานของวงจรในแต่ละส่วน

15.30-15.45 น.   -พักรับประทานอาหารว่าง

15.45-16.30 น.  -สรุปกิจกรรม /นัดหมาย
                        -ผู้ปกครองรับกลับบ้าน

 

วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562

10.00-10.30 น.  -ลงทะเบียน

-รับอาหารว่าง
10.30-11.20 .  -กิจกรรมสันทนาการ

                        -แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพื่อเข้าฐานกิจกรรม

11.20-12.00 .  -การแข่งขัน มินิ Brain Box สร้างทีมเวริค

12.00-13.00 น.  -รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30 น.  -กิจกรรมสันทนาการ

13.30-15.30 น.  กิจกรรม Walk Rally มหาสนุก 4 ฐานกิจกรรม   

-ฐานกิจกรรมที่ 1 (13.30-14.00 น.)

                        -ฐานกิจกรรมที่ 2 (14.00-14.30 น.)

-ฐานกิจกรรมที่ 3 (14.30-15.00 น.)

                        (สถานีละ 25 นาที + เวลาเปลี่ยนสถานี 5 นาที)

15.00 -15.15 น.  -พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 -15.45 น. กิจกรรม Walk Rally มหาสนุก 4 ฐานกิจกรรม   

-ฐานกิจกรรมที่ 4 (15.15-15.45 น.)

15.45-16.30 น.  -สรุปกิจกรรม/สรุปคะแนน /นัดหมาย
                        -ผู้ปกครองรับกลับบ้าน

 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562

10.00-10.30 น.  -ลงทะเบียน

-รับอาหารว่าง
10.30-11.00 น    -กิจกรรมสันทนาการ

11.00-12.00 น.  กิจกรรมนักประดิษฐ์น้อยอิเล็กทรอนิกส์

12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30 น.  -กิจกรรมสันทนาการ

14.00-15.30 น.  กิจกรรมนักประดิษฐ์น้อยอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

15.30-15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 -16.15 น. นำเสนอรายกลุ่ม

16.15-17.00 น.  -สรุปกิจกรรม/สรุปคะแนน /นัดหมาย

-พิธีปิด / มอบใบประกาศนียบัตร
            -ผู้ปกครองรับกลับบ้าน

 

Tickets

No Tickets Available

C60749d8127df0f5acda83c84e8879be2e2afc55
Organized by
Multiscitech Co.,ltd