Education

Creative leader

0d1d71541ea58624f7631f7a3c93063c771b36f4
Creative leader

Creative leader

"สร้างผู้นำเชิงสร้างสรรค์ สร้างทีมงานคุณภาพ"

การขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน เริ่มจากผู้นำที่บริหารงานอย่างสร้างสรรค์
การเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์ เริ่มต้นที่การพัฒนาตนเอง


อยากจะมีทีมงานสร้างสรรค์ สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม คิดค้นบริการที่มีมูลค่า มีพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ ควรเริ่มตั้งแต่การสอนกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ให้พนักงาน (Creative Thinking), วิธีการที่จะให้ผู้นำหรือหัวหน้ารู้จักกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคนทำงาน (Creative Leadership) และวิธีการสร้างระบบเพื่อรองรับความคิดใหม่ๆ ขององค์กร (Creative System)

ในทีมงานสร้างสรรค์นั้น บทบาทของหัวหน้าและลูกน้อง ต้องสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการคิดซึ่งกันและกัน และต้องรักษาความต่อเนื่องในการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหัวหน้า ผู้บริหาร ที่ต้องมีลักษณะของการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์

การเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ป็นความสามารถในการจูงใจ ประสานงาน และนำบุคคลอื่นๆอย่างมีวิสัยทัศน์ จินตนาการ และความยืดหยุ่น ด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆอย่างท้าทายและสร้างสรรค์ บุคคลที่ได้เป็นหรือไม่ได้เป็นผู้นำแต่มีภาวะผู้นำอยู่ในตัวเองสูงจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต มีทักษะในการบริหารจัดการตนเองและโลกรอบตัวได้อย่างสมดุล รู้จักการนำการประสานตนเองและผู้อื่นบนพื้นฐานแห่งความพอดี 


ประโยชน์ที่จะได้รับ

- เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของการเป็นผู้นำที่ดี

- รู้และเข้าใจหลักการและเทคนิคการการบริหารงานที่ครบกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ

- เข้าใจกระบวนการบริหารจัดการทีมงานให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย


เนื้อหาของหลักสูตร

 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ                   

                - ความแตกต่างระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน ทำไมหัวหน้าบางคนจึงยังคงทำตัวเหมือนเป็นพนักงาน

                - ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้นำ หรือ หัวหน้างาน

 • การพัฒนาพนักงาน

                - การพัฒนาพนักงานสำคัญอย่างไร

                - แนวทางในการพัฒนาพนักงานให้เก่งขึ้น

                - การบริหารความรู้ให้กับทีมงาน

 • การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน

                - การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนงาน

                ลักษณะของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ดี

                เครื่องมือวัดผลงาน (KPI)

                เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผนงาน

 • การควบคุมงาน

                ผู้นำกับการควบคุมงาน

                การใช้ระบบเตือนในขั้นตอนการควบคุมงาน

                ปัจจัยที่ทำให้การควบคุมงานล้มเหลว

                ระบบการควบคุมงานที่ดี

 • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

                วิธีคิดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

                การคิดแบบ Lateral Thinking

                เทคนิคการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ


ประวัติวิทยากร
ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร       ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประสบการณ์สอนและเป็นที่ปรึกษาให้

                                 กับบริษัทชั้นนำต่างๆมากกว่า 20 ปี

ความเชี่ยวชาญ:              การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ

                                 การบริหารผลงาน ฯลฯ

การศึกษา:                      รัฐศาสาตร์บัณฑิตและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานเขียน                 หนังสือ สมการแห่งความสำเร็จ | Prakal HR community |

                                 Prakal HR Knowledge


รูปแบบการอบรม

-               บรรยายหลักแนวคิด 30%

-               Workshop, Case Study, Discussion เพื่อความเข้าใจในประเด็นสำคัญ

                และแนวทางในการปฏิบัติงานจริงของผู้นำที่ดี 70%


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้จัดการ หัวหน้าทีม หรือพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำที่ดี


สรุปรายละเอียดของการอบรม

วันเวลา :     26 พฤษภาคม 2016 09.00-17.00 น.

  สถานที่ :     Network Training Center, บางรัก กรุงเทพ

  ค่าใช้จ่าย :    8,000 บาท/ที่นั่ (รวม Lunch, Coffee Breaks และ

                  Attendee Certification ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

                  พิเศษ! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน 13 พฤษภาคม 2016

                  เหลือเพียงที่นั่งละ 6,000* บาท เท่านั้น แค่กรอกรหัส NTC513 "  

                  (*ราคาพิเศษมีจำนวนจำกัด)


  วิธีการชำระเงิน

  สามารถเลือกจ่ายผ่านช่องทางบัตรเครดิต และช่องทางโอนเงินผ่านธนาคาร
  ในกรณีที่ต้องการเอกสารทางการเงินกรุณาติดต่อ Network Training Center | Tel. 02-6347993-4


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Network Training Center Co., Ltd. | คุณมยุรกาญจน์ Tel. 02-6347993-4 ต่อ 12 

  E-mail sales@trainingcenter.co.th

  Tickets

  No Tickets Available

  A21fc108526e61696b95cfaed6754c230c2d8fbb
  Organized by
  Network Training Center