Education

Docker

D0420a8f0d926a528796e1eaf011057e6f42ed09
Docker

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนอบรม

  1. คอมพิวเตอร์แบบพกพา cpu core2 ram 2 GB up
  2. ระบบปฎิบัติการ windows,mac,linux
  3. โปรแกรม text editor เช่น atom , sublime, nodepad , vi
  4. โปรแกรม shell command เช่น terminal ,ssh , command line
  5. โปรแกรม transfer file เช่น winscp,scp,filezilla


Outline Day 1

•Docker principle
•Docker machine
•Image, Repository & Tag, container
•CPU, Memory and I/O
•Network
•Volume
•Inspect and Log
•Commit
•Dockerfile and Build

•Kitematic (Alpha)

Outline Day 2    
•Compose
•Registry
•Swarm
oConceptual of Swarm
oService Discovery
oContainer Scheduling
oContainer Load balance
oHigh Availability
oNetworking
•Rancher Solution for Docker
•Q&A

Tickets

No Tickets Available

8de0ae24827cf5490a368ecb57d87c21db393bf7
Organized by
ขาเดฟ