Education

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) COMPREHENSIVE

Cc1f42153f04cb4749515562ae56e0cd77dc17e9
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) COMPREHENSIVE

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) COMPREHENSIVE

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่ธุรกิจยุคดิจิทัล”

 

เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ไอเดียเจ๋งๆ เกี่ยวกับหลักการทำงานของ AI

พร้อม Workshop การเขียน ‘AI Program’ ด้วย Python& Keras

 

ต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมในทิศทางใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์

เพื่อปรับใช้และเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

 

พร้อม Workshop เข้มข้น เพื่อต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่ธุรกิจยุคดิจิทัล


วันที่ 14 -16 มกราคม 2562 (รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน)“โลกกำลังเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจานวนมหาศาล โดยใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆ” หากกล่าวถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ถูกพูดถึงและได้รับความสนใจสูงมากจากผู้คนทั่วโลก ในขณะนี้ คงต้องยอมรับว่า “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence: AI” มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในแวดวงธุรกิจเเละอุตสาหกรรม รวมถึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนไปโดยปริยาย

AI” เป็นปัญญาประดิษฐ์สาขาหนึ่งด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่รวมศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรม จิตวิทยา ปรัชญาและชีววิทยา ที่มีแนวคิดโดยใช้เหตุผลเป็นหลัก ผ่านการเรียนรู้จากกระบวนการคิด การกระทำ การให้เหตุผลและการปรับตัว โดยการสร้าง “ความฉลาดเทียม” ให้กับ “สิ่งที่ไม่มีชีวิต” ให้มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น “รถยนต์ที่ใช้ระบบ AI เข้ามาควบคุมการทางาน” หรือ “ผู้ประกาศข่าว AI คนแรกของโลกจากประเทศจีน” ถือเป็นเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ในหลายๆ ด้าน ด้วยความสามารถในการเรียนรู้และจดจำข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ สามารถแยกแยะรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคธุรกิจและนักพัฒนาจำนวนไม่น้อยเริ่มตื่นตัวกับการลงทุนด้าน AI เพื่อนามาประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมที่เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่มีความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติงานอย่างอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ มูลค่าและความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์และธุรกิจมากยิ่งขึ้น

บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (NTC) เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่การนำไปปรับใช้ในแง่มุมต่างๆ จึงจัดโครงการฝึกอบรม ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) COMPREHENSIVE ขึ้น เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน AI ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพรวมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ชัดเจน โดยเรียนรู้ผ่านการเขียน AI Program, AI Games, Machine Learning และ Reinforcement Learning ด้วยภาษา Python เพื่อต่อยอดเข้ากับเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ทั้งในส่วนของการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการ, ควบคุมกระบวนการ, ป้อนคำสั่งต่างๆ ที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ แนวคิดและทักษะด้านการเขียนโปรแกรมให้รองรับกับยุคที่ AI และวิทยาการหุ่นยนต์กลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนโลก


ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

1) ทราบถึงภาพรวมทั้งหมดของ AI ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน รวมถึงความสำคัญและผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ

2) เรียนรู้แนวคิดการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปใช้งาน และสามารถนำหลักการที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงและต่อยอดกับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

3) เรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อสร้างโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลทั่วไปอายุระหว่าง 18-45 ปี (มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI)

หากมีความรู้พื้นฐานการเขียน Program เบื้องต้น จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาที่อบรมได้ง่ายขึ้น

หรือ หากไม่มี สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ในระหว่างการอบรม 


หัวข้อการอบรม

DAY 1

·         ARTIFICIAL INTELLIGENCE (A.I.) หรือ ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?

·         ความหมายของปัญญาประดิษฐ์

: ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) พร้อมร่วมกันหาคำตอบว่าเพราะเหตุใด AI ถึงก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล

·            ประเภทของปัญญาประดิษฐ์

: เรียนรู้ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่

1) ระบบที่คิดเหมือนมนุษย์ (Thinking Humanly)

2) ระบบที่กระทำเหมือนมนุษย์ (Acting Humanly)

3) ระบบที่คิดอย่างมีเหตุผล (Thinking rationally)

4) ระบบที่กระทำอย่างมีเหตุผล (Acting rationally)

·            ตัวอย่างของปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้งานจริง

: การนำ AI เข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งในด้าน การแพทย์, การผลิต, การเงินการธนาคาร, การขนส่ง, การเงิน, การประกันภัย รวมถึง บริการ Online Streaming, Data Analytics เป็นต้น

·            ทดลองเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์แบบเดิมๆ (Logic Based)

: เรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรม AI เชิงตรรกะ (Logic Based)

DAY 2

·         FULL DAY WORKSHOP

·            การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยภาษาระดับสูง (Python)

: ฝึกเขียนโปรแกรมโดยเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของภาษา Python รวมถึงเทคนิคการใช้ Library PyGame ซึ่งถือเป็น Module สำคัญของ Python ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการเขียนโปรแกรมและพัฒนา A.I. Game

DAY 3

·         Machine Learning และการเขียนโปรแกรม Machine Learning ด้วยภาษา Python

·         ความหมายของ Machine Learning

: ทำความรู้จักกับ Machine Learning หลักการทางาน ประโยชน์และตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้

·         ความหมายของ Neuron Network

: ระบบโครงข่ายประสาท หรือ Neural Network ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการฝึกฝน และการเรียนรู้การ ประมวลผลในหลากหลายรูปแบบ

·         การใช้ภาษา Python เขียน Neuron Network ด้วย Keras

: สามารถเขียนและพัฒนา Neuron Network ด้วย Keras ที่ถือเป็น Deep-Learning Library ที่ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง 

·         การเขียน Reinforcement Learning ด้วย Python และ Keras

: ทำความเข้าใจถึงหลักการเขียน Reinforcement Learning (RL) หรือ การเรียนรู้แบบเสริมกาลัง เป็นทฤษฎีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งในของ AI ซึ่งถือเป็น Algorithm ที่ช่วยให้ AI ตัดสินใจตรงกับเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ โดยการใช้รางวัลหรือแรงจูงใจมาช่วย

·         การนำ Reinforcement Learning ไปใช้กับ Robotic

: เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการนา Reinforcement Learning (RL) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ Machine Learning เพื่อประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ (Robotics) 


หลังจากอบรมผู้เรียนสามารถ

  1.     มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล
  2.     สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ผลงานได้ รวมถึงมีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0”
  3.     ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดแนวคิดทางธุรกิจให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
  4.     สามารถปรับตัวทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงสามารถชิงความได้เปรียบทางธุรกิจโดยการนำ IoT มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  


รายละเอียดการอบรม

อบรมเป็นภาษาไทย  โดย “ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร” อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) และ ROBOTIC PROGRAMMING

อบรมระหว่างวันที่:   14-16 มกราคม 2562 (รวมทั้งสิ้น 3 วัน) 

รูปแบบการอบรม:     การบรรยายและฝึกปฏิบัติ (Workshop)

เวลา:                   09:00 – 16:30 น.

สถานที่:                City Light Room, 16 Fl., Network Training Center Co., Ltd.  (MAP)

                         อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 16 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ


ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม

พิเศษ! สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 17,500 บาท/ที่นั่ง

(ปกติท่านละ 21,500 บาท ราคานี้รวมหนังสือเรียน, ใบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม, ขนมเบรกและอาหารกลางวัน)

หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 ธันวาคม 2561

 

Early Bird Promotion!

ลงทะเบียนอบรมก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เหลือเพียง 19,500 บาท/ที่นั่ง

 

การชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-130904-6

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-337379-8

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 125-976968-6

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ :

คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ I kedsiri.c@trainingcenter.co.th หรือทาง Fax. 0-2634-7995

** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีหากมีผู้สมัครครบตามจำนวน  

 

ติดต่อสอบถาม

K.มยุรกาญจน์ หาญชเล 0-2634-7993-4 ต่อ 12

Email: support@trainingcenter.co.th

Line: @NTC-LINETickets

No Tickets Available

D866f9e53dcd0f295d29d914a7d2f5eba3deeffb
Organized by
Network Training Center