Ai eventpop 851x400

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) COMPREHENSIVE

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) COMPREHENSIVE

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่ธุรกิจยุคดิจิทัล”

 

เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ไอเดียเจ๋งๆ เกี่ยวกับหลักการทำงานของ AI

พร้อม Workshop การเขียน ‘AI Program’ ด้วย Python& Keras

 

ต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมในทิศทางใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์

เพื่อปรับใช้และเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

 

พร้อม Workshop เข้มข้น เพื่อต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่ธุรกิจยุคดิจิทัล


วันที่ 14 -16 มกราคม 2562 (รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน)“โลกกำลังเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจานวนมหาศาล โดยใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆ” หากกล่าวถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ถูกพูดถึงและได้รับความสนใจสูงมากจากผู้คนทั่วโลก ในขณะนี้ คงต้องยอมรับว่า “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence: AI” มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในแวดวงธุรกิจเเละอุตสาหกรรม รวมถึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนไปโดยปริยาย

AI” เป็นปัญญาประดิษฐ์สาขาหนึ่งด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่รวมศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรม จิตวิทยา ปรัชญาและชีววิทยา ที่มีแนวคิดโดยใช้เหตุผลเป็นหลัก ผ่านการเรียนรู้จากกระบวนการคิด การกระทำ การให้เหตุผลและการปรับตัว โดยการสร้าง “ความฉลาดเทียม” ให้กับ “สิ่งที่ไม่มีชีวิต” ให้มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น “รถยนต์ที่ใช้ระบบ AI เข้ามาควบคุมการทางาน” หรือ “ผู้ประกาศข่าว AI คนแรกของโลกจากประเทศจีน” ถือเป็นเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ในหลายๆ ด้าน ด้วยความสามารถในการเรียนรู้และจดจำข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ สามารถแยกแยะรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคธุรกิจและนักพัฒนาจำนวนไม่น้อยเริ่มตื่นตัวกับการลงทุนด้าน AI เพื่อนามาประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมที่เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่มีความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติงานอย่างอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ มูลค่าและความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์และธุรกิจมากยิ่งขึ้น

บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (NTC) เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่การนำไปปรับใช้ในแง่มุมต่างๆ จึงจัดโครงการฝึกอบรม ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) COMPREHENSIVE ขึ้น เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน AI ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพรวมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ชัดเจน โดยเรียนรู้ผ่านการเขียน AI Program, AI Games, Machine Learning และ Reinforcement Learning ด้วยภาษา Python เพื่อต่อยอดเข้ากับเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ทั้งในส่วนของการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการ, ควบคุมกระบวนการ, ป้อนคำสั่งต่างๆ ที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ แนวคิดและทักษะด้านการเขียนโปรแกรมให้รองรับกับยุคที่ AI และวิทยาการหุ่นยนต์กลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนโลก


ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

1) ทราบถึงภาพรวมทั้งหมดของ AI ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน รวมถึงความสำคัญและผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ

2) เรียนรู้แนวคิดการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปใช้งาน และสามารถนำหลักการที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงและต่อยอดกับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

3) เรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อสร้างโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลทั่วไปอายุระหว่าง 18-45 ปี (มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI)

หากมีความรู้พื้นฐานการเขียน Program เบื้องต้น จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาที่อบรมได้ง่ายขึ้น

หรือ หากไม่มี สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ในระหว่างการอบรม 


หัวข้อการอบรม

DAY 1

·         ARTIFICIAL INTELLIGENCE (A.I.) หรือ ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?

·         ความหมายของปัญญาประดิษฐ์

: ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) พร้อมร่วมกันหาคำตอบว่าเพราะเหตุใด AI ถึงก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล

·            ประเภทของปัญญาประดิษฐ์

: เรียนรู้ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่

1) ระบบที่คิดเหมือนมนุษย์ (Thinking Humanly)

2) ระบบที่กระทำเหมือนมนุษย์ (Acting Humanly)

3) ระบบที่คิดอย่างมีเหตุผล (Thinking rationally)

4) ระบบที่กระทำอย่างมีเหตุผล (Acting rationally)

·            ตัวอย่างของปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้งานจริง

: การนำ AI เข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งในด้าน การแพทย์, การผลิต, การเงินการธนาคาร, การขนส่ง, การเงิน, การประกันภัย รวมถึง บริการ Online Streaming, Data Analytics เป็นต้น

·            ทดลองเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์แบบเดิมๆ (Logic Based)

: เรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรม AI เชิงตรรกะ (Logic Based)

DAY 2

·         FULL DAY WORKSHOP

·            การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยภาษาระดับสูง (Python)

: ฝึกเขียนโปรแกรมโดยเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของภาษา Python รวมถึงเทคนิคการใช้ Library PyGame ซึ่งถือเป็น Module สำคัญของ Python ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการเขียนโปรแกรมและพัฒนา A.I. Game

DAY 3

·         Machine Learning และการเขียนโปรแกรม Machine Learning ด้วยภาษา Python

·         ความหมายของ Machine Learning

: ทำความรู้จักกับ Machine Learning หลักการทางาน ประโยชน์และตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้

·         ความหมายของ Neuron Network

: ระบบโครงข่ายประสาท หรือ Neural Network ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการฝึกฝน และการเรียนรู้การ ประมวลผลในหลากหลายรูปแบบ

·         การใช้ภาษา Python เขียน Neuron Network ด้วย Keras

: สามารถเขียนและพัฒนา Neuron Network ด้วย Keras ที่ถือเป็น Deep-Learning Library ที่ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง 

·         การเขียน Reinforcement Learning ด้วย Python และ Keras

: ทำความเข้าใจถึงหลักการเขียน Reinforcement Learning (RL) หรือ การเรียนรู้แบบเสริมกาลัง เป็นทฤษฎีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งในของ AI ซึ่งถือเป็น Algorithm ที่ช่วยให้ AI ตัดสินใจตรงกับเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ โดยการใช้รางวัลหรือแรงจูงใจมาช่วย

·         การนำ Reinforcement Learning ไปใช้กับ Robotic

: เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการนา Reinforcement Learning (RL) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ Machine Learning เพื่อประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ (Robotics) 


หลังจากอบรมผู้เรียนสามารถ

  1.     มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล
  2.     สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ผลงานได้ รวมถึงมีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0”
  3.     ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดแนวคิดทางธุรกิจให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
  4.     สามารถปรับตัวทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงสามารถชิงความได้เปรียบทางธุรกิจโดยการนำ IoT มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  


รายละเอียดการอบรม

อบรมเป็นภาษาไทย  โดย “ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร” อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) และ ROBOTIC PROGRAMMING

อบรมระหว่างวันที่:   14-16 มกราคม 2562 (รวมทั้งสิ้น 3 วัน) 

รูปแบบการอบรม:     การบรรยายและฝึกปฏิบัติ (Workshop)

เวลา:                   09:00 – 16:30 น.

สถานที่:                City Light Room, 16 Fl., Network Training Center Co., Ltd.  (MAP)

                         อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 16 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ


ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม

พิเศษ! สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 17,500 บาท/ที่นั่ง

(ปกติท่านละ 21,500 บาท ราคานี้รวมหนังสือเรียน, ใบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม, ขนมเบรกและอาหารกลางวัน)

หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 ธันวาคม 2561

 

Early Bird Promotion!

ลงทะเบียนอบรมก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เหลือเพียง 19,500 บาท/ที่นั่ง

 

การชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-130904-6

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-337379-8

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 125-976968-6

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ :

คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ I kedsiri.c@trainingcenter.co.th หรือทาง Fax. 0-2634-7995

** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีหากมีผู้สมัครครบตามจำนวน  

 

ติดต่อสอบถาม

K.มยุรกาญจน์ หาญชเล 0-2634-7993-4 ต่อ 12

Email: support@trainingcenter.co.th

Line: @NTC-LINEView Tickets
Date
14 Jan 2019 09:00 - 16 Jan 2019 16:30
Add to Calendar
Location
Network Training Center (NTC) สุริยวงศ์ บางรัก Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

Pp
Network Training Center
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Pp

Network Training Center

Call

+66 (0) 2634 7993-4

Facebook

facebook.com/ntcfanclub/

Line

@NTC-LINE

E-mail

sales@trainingcenter.co.th

Twitter

@@follow_ntc

Having trouble purchasing ticket? View Help Center