การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการตลาด (Big Data analytic for marketing)


การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการตลาด
(Big Data analytic for marketing)

วันอบรม จันทร์ 24 ธ.ค.61 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ The Connecion (อาคารเดอะคอนเนคชั่น) ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีลาดพร้าวหัวข้อบรรยาย
- Big Data คืออะไร
- Big Data จะนำมาปรับใช้กับการตลาดอย่างไร
- การออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการใช้งาน Big data
- การนำฐานข้อมูลเดิม (Database) ที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์
- การออกแบบ (Design) ช่องทางการนำข้อมูลใหม่มาใช้ประโยชน์
- เครื่องมือสำหรับการทำโครงการ Big data
- บุคลากรสำหรับทาโครงการ Big data
- ความเชื่อมโยงระหว่าง Big Data , Machine Learning และ Artificial Intelligence (AI)
- จะเริ่มทำโครงการ Big Data อย่างไร
- ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับโครงการ Big Data
- การวัดผลโครงการ Big Data
- ผลลัพธ์สุดท้ายของการทำโครงการ Big data สำหรับการตลาด
- กรณีศึกษา Big Data เกี่ยวกับการตลาดที่น่าสนใจ
- กิจกรรม WorkShop

เหมาะสาหรับ
- ผู้บริหาร , ผู้จัดการ
- ผู้สนใจการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ไม่มีพื้นฐานด้านไอที
- บุคคลทั่วไป

ตารางอบรม
09.00-10.30 น. แนะนาทาความรู้จัก Big Data สำหรับการตลาด
- พักเบรก -
10.45-12.00 น. กรณีศึกษา การใช้งานจริง (Use Case) เกี่ยวกับ Big Data สำหรับการตลาด
รวมทัง้ การบริหารจัดการโครงการ Big Data
- พักเที่ยง -
13.00-14.30 น. กิจกรรม Workshop เกี่ยวกับ Big Data
- พักเบรก -
14.45-16.00 น. บทสรุป Big Data ตอบข้อซักถาม แนะนำแหล่งความรู้เพิ่มเติม จบการอบรม

ประวัติวิทยากร พ.ต.ต.มนุพัศ ศรีบุญลือ (สารวัตรโตโต้)
ผลงาน
- แขกรับเชิญรายการไอที 24 ชั่วโมง โดยคุณเอิ้น ปาณระพี
- วิทยากรด้านเทคโนโลยี หลักสูตร Big Data , Fraud Detection และ Modern Authentication ของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารไทย
- วิทยากรพิเศษ คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ , ป.โท ธรรมศาสตร์
- วิทยากรพิเศษ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- วิทยากรพิเศษ ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารธนชาติ
- วิทยากรพิเศษ สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
#IT #marketing #bigdata

View Tickets
Date
24 December 2018 at 09:00 - 16:00
Add to Calendar
Location
The Connecion Seminar Center, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

Placeholder
Sabinno

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.