Education

หลักสูตร Startup Funding Essential

ทางสมาคมฟินเทคประเทศไทยได้จัดหลักสูตร “Startup Funding Essential” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา Startup และผู้ประกอบการให้มีทักษะและความรู้ด้าน Funding ที่สามารถนำไปใช้ในธุรกิจได้จริง อีกทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการและ Startup ในประเทศไทยรอบรู้เรื่อง Funding ตั้งแต่การนำเสนอ หลักการระดมทุน และเรื่องเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญมากกับ Startup ได้อย่างรู้เท่านั้นกฎหมาย

โดยหลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ โดยหลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1.       Pitching for fundraising 

หลักการนำเสนอ Businuss Model ของตนอย่างสั้นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการลงทุนจากนักลงทุน อันเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพทุกทีมพึงกระทำ โดยหลักการอธิบายถึงการเตรียมแมททีเรียล ลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ พูดอย่างไรนักลงทุนจึงสนใจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่ทำงานกับเอสเอ็มอีมาหลาย 100 เจ้า อย่าง ดร.ศรัญญา เสนสุภา (Co-Founder, Durain Corp) รู้ที่จะทำให้คุณรู้ว่า Key of Success ในการนำเสนอคืออะไร2.       Fundraising for Startup & Valuation 

สอนหลักการเรื่องของการประเมินมูลค่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญ คุณเจษฎาผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินการลงทุน และถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการ Fundraising Startup ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตอนเริ่มก่อตั้ง การเจรจากับผู้ลงทุน รวมไปถึงข้อคิดดีๆ ที Startup ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินทุน โดย คุณเจษฎา สุขทิศ (CEO, FINNOMENA)3.       Term Sheet & Shareholder agreement

      สอนหลักการดูเรื่องเอกสารที่สำคัญในการระดมทุนหรือการเจรจาร่วมธุรกิจต่างๆ ระหว่างคู่สัญญา ข้อแนะนำ ข้อควรระวัง รวมไปถึงเทคนิคดีต่างๆ ที่ Startup ควรรู้เมื่อจะต้องเจรจากับคู่สัญญามีอะไรบ้าง ที่ปรึกษากฎหมายผู้มีประสบการณ์จะมาแนะนำให้ท่านเข้าใจประเด็นต่างๆ ในแบบเข้าใจง่าย โดย คุณนิภาพร ศุภอรรถชัยชาญ (Country Partner, DFDL) และคุณวลัญชทัศน์ สงวนวงศ์ (Senior Advisor, DFDL)

วันเวลา และสถานที่

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562

เวลา 10.00-17.00  ณ ชั้น 13 อาคาร Knowledge Exchange ถนนกรุงธนบุรี


กำหนดการ

ลำดับ

เวลา

ลงทะเบียน

9.30-10.00

Pitching for fundraising

   โดย ดร.ศรัญญา เสนสุภา

10.00-12.00

รับประทานอาหารกลางวัน

12.00-13.00

Fundraising for Startup & Valuation

   โดย คุณเจษฎา สุขทิศ

13.00-15.00

พักเบรค

15.00-15.15

Term Sheet & Shareholder agreement

    โดย คุณนิภาพร ศุภอรรถชัยชาญ

15.15-17.00

ปิดงาน

17.00

fundraising, funding, fund, startup

Tickets

This event requires attendees to be at least 18 years old.

No Tickets Available

Tfta vertical color
Organized by
Thai Fintech Association