Education

COMPUTER BASICS TROUBLESHOOTING TECHNIQUES

A6c1dd52ee452a6e5c2bbf49ce3980732940af17
COMPUTER BASICS TROUBLESHOOTING TECHNIQUES

COMPUTER BASICS TROUBLESHOOTING TECHNIQUES


สัมมนา COMPUTER BASICS: TROUBLESHOOTING TECHNIQUES

สารพัดเทคนิควิธีในการใช้งานและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น! 


พร้อมลุ้นรับ Exam Voucher “CompTIA IT Fundamentals” 

มูลค่า 3,500 บาท ฟรี 1 รางวัล!


“ความรู้ความสามารถด้าน IT เป็นปัจจัยสำคัญ

ของความสำเร็จสำหรับบุคลากรในยุคดิจิทัล”

การสัมมนาที่จะมาแนะนำและให้ความรู้โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ (Certified) จาก Network Training Center Co., Ltd. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านการใช้งานและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อต่อยอดสู่การปฏิบัติงานประจำวัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ของตนเองให้มีมาตรฐาน รวมถึงผู้ที่สนใจในสายงานด้าน IT/Technical Support ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการสูงมากในตลาดแรงงาน IT ที่ต้องใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมทุกด้าน อาทิเช่น การดูแลรับผิดชอบ จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม วิเคราะห์ แก้ปัญหา บำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งในส่วน Software & Hardware รวมถึงเรียนรู้หลักการรักษาความปลอดภัยระบบ Network ขององค์กรด้วยแนวทางที่ดีที่สุด   

ถ้าคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยตัวคุณเอง! การสัมมนาครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทักษะ IT ให้เกิดความคล่องแคล่ว รวมถึงเพิ่มศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่ภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทักษะความชำนาญที่สอดคล้องกับที่องค์กร Digital 4.0 ต้องการ 

 
Registration and request quotation
Registration and pay by credit card


เนื้อหาหลักของวิชา

 • เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ Personal Computer (PC) ในส่วนของหลักการทำงานและหน้าที่ของอุปกรณ์ Hardware เป็นหลัก 
 • สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาหรือไม่สามารถใช้งานได้ 
 • เรียนรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่ถูกต้อง  

กลุ่มเป้าหมาย

 • ได้รับความรู้พื้นฐานด้านดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
 • ใช้ความรู้และใบรับรอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางาน ปรับขึ้นเงินเดือน และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานดาต้าเซ็นเตอร์
 • ใบรับรองเป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตาม “มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ


รายละเอียดการอบรม

 • หลักสูตร Data Centre Foundation Certification (DCFC)
 • อบรมเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง (Certified)


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้

 • ผู้เรียนทราบถึงหลักการทำงานและส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ (Hardware) มากยิ่งขึ้น 
 • สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเกิดปัญหา 
 • สามารถระบุจุดที่เกิดปัญหาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น นำไปสู่การจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี


รายละเอียดหลักสูตร

 • เนื้อหาโดยรวมของหลักสูตร
  : ทราบถึงอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware) รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Connectors) ชนิดต่างๆ 
 • อุปกรณ์ต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 • Ports ต่างๆที่อยู่บน Computer
  : ทำความรู้จักกับพอร์ตต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์ที่เป็น Input Devices
  : ทราบถึงประเภทของอุปกรณ์รับข้อมูลเข้า (Input Device) ที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลเข้าไปสู่หน่วยประมวลผลกลาง โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลคำสั่งต่างๆ ผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามความต้องการ ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner, Microphone, Touch Screens etc.
 • อุปกรณ์ที่เป็น Output Devices
  : ทำความรู้จักกับอุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ (Output Device) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ จอภาพ (Display) และ เครื่องพิมพ์ (Printer) โดยผลลัพธ์ที่แสดงออกมาจะมีทั้งข้อมูลตัวอักษร, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง เป็นต้น 
 • ตัวอย่างปัญหาคอมพิวเตอร์และแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง 
 • ประเภทของการเชื่อมต่อ Network แบบต่างๆ 
 • ภัยคุกคามด้านคอมพิวเตอร์ & แนวทางการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 


ระยะเวลาการอบรม

 • วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 
 • เวลา : 13:30 – 16:30 น. (3 ชั่วโมง)


ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา “Computer Basics: Troubleshooting Techniques” 

ชำระค่าใช้จ่าย เพียง 950 บาท/คน (พร้อมขนมเบรคและเครื่องดื่ม) *รับจำนวนทั้งสิ้น 20 คน*

 
Registration and request quotation
Registration and pay by credit card

 

การชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 

 • ธนาคารกสิกรไทย  บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-130904-6 
 • ธนาคารกรุงเทพ         บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-337379-8 
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 125-976968-6 


แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ตารางเรียน พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ 

คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ I kedsiri.c@trainingcenter.co.th  หรือทาง Fax. 0-2634-7995 

Tickets

No Tickets Available

F168f5482dbdc56e8667dfdea40dedd89543c2fd
Organized by
Network Training Center