Jpg20190703 26261 dz4m0j

Chiang Mai Arduino Day 2019

16 Mar 2019 at 13:00 - 17:00
Chiang Mai Maker Club, พระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย

Arduino Day 2019 in Chiang Mai

    เรียนเชิญ "สายเหนือ" ทุกท่านมาร่วมงาน Arduino Day 2019

เข้าร่วมงานฉลองประจำปีซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก !!!


    “Arduino Day” (นอกสหรัฐอเมริกาจะเรียกว่า “Genuino Day”) เป็นงาน Event ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก โดยเป็นการเฉลิมฉลองในวันครบรอบวันเกิดของ Arduino ซึ่งเป็นอีกจุดเริ่มต้นสำคัญของกระแส Maker Movement และทำให้เกิดวัฒนธรรมของ Open Source Hardware อย่างแพร่หลาย

    จึงขอเชิญเมกเกอร์ นักประดิษฐ์ และผู้สนใจ ไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่ หรือหน้าเก่า เข้าร่วมแสดงผลงาน พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเมกเกอร์คอเดียวกัน ในวัน เสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 ณ ชมรมเชียงใหม่เมกเกอร์คลับ 

    ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมปล่อยของ Show & Tell และ Workshop อีกมากมาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ยิ่งใหญ่ที่จัดพร้อมกันทั่วโลกกันเถอะ


--------- กำหนดการ----------

13:00 - 17:00 เปิดงาน และกิจกรรม Show & Tell ปล่อยของให้โลกรู้

13:00 - 14:00 Workshop : มาสร้าง Ball&Beam + PID Controler กันเถอะ

14:00 - 16:00 Workshop : Programming Arduino Learning kit by EasyKidsRobotics

16:00 - 16:30 กิจกรรม Ask the Arduino Expert และ Lucky draw ลุ้นของรางวัลมากมาย

16:30 - 17:00 ปิดงาน ถ่ายภาพร่วมกัน


ลงทะเบียนเข้างานฟรี : https://www.eventpop.me/e/5356

ลงทะเบียนปล่อยของ : https://goo.gl/forms/3NGnUnK22UrMkbTy1

ลงทะเบียนเวิร์คชอป : https://goo.gl/forms/81njFJF9b84DU4G62

แผนที่ชมรม : https://goo.gl/maps/x2L6ouX6Kso

Tickets

No Tickets Available

Cmmc icon 07
Organize by
Chiang Mai Maker Club