Education

Opportunity Arrives - Understanding the fundamental of Data Centre

D4ea867dadcf9a859bc2d594acbb6aabec1c445f
Opportunity Arrives - Understanding the fundamental of Data Centre

Network Training Center (NTC) ซึ่งเป็นศูนย์อบรมชั้นนำในประเทศไทย และเป็น Authorized Training Partner ของ EPI (บริษัทที่ปรึกษาด้าน Data Centre ชั้นนำของโลก) ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของ “ทักษะทางด้านการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล” จึงร่วมมือกับ EPI เปิดอบรมโครงการ “DATA CENTRE FOUNDATION CERTIFICATION” ให้กับผู้ที่สนใจนำความรู้ด้านดาต้าเซ็นเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและพัฒนศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

โดยหลักสูตร Data Centre Foundation Certification (DCFC) เป็นหลักสูตรพื้นฐานด้านดาต้าเซ็นเตอร์ (บริหารจัดการศูนย์ข้อมูล) ที่มีมาตรฐาน และมีใบประกาศณียบัตรรับรอง ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การก่อสร้าง การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา มาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์แห่งชาติ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบทำความเย็น ระบบดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ คุ้มค่ากับการลงทุนและตอบสนองต่อการใช้งานภายในองค์กรอย่างสูงสุด

(ผู้เรียนจะได้รับการอบรมและเอกสารตามมาตรฐานทุกประการ เรียนจบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตร)

 Data Centre Foundation Certification (DCFC) - รวมสอบ

 วันที่      

  18-19 เมษายน 2562

 ภาษา:

 อบรมเป็นภาษาไทย โดย Certified Trainer

 โปรโมชั่น:

 เหลือเพียงที่นั่งละ 18,525 บาท จากราคาปกติ 19,500 บาท 

 สถานที่:

 Network Training Center, ชั้น 14 (MAP)

 รวม:

 หนังสือเรียน, สอบ, ใบประกาศนียบัตร, ขนมเบรกและอาหารกลางวัน

 
 
  ข้อมูลเพิ่มเติม   
  ลงทะเบียนอบรม   
 

หลักสูตร Data Centre Foundation Certification (DCFC) เป็นหลักสูตรพื้นฐานด้านดาต้าเซ็นเตอร์ (บริหารจัดการศูนย์ข้อมูล) ที่มีมาตรฐาน และมีใบประกาศณียบัตรรับรอง ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การก่อสร้าง การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา มาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์แห่งชาติ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบทำความเย็น ระบบดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ คุ้มค่ากับการลงทุนและตอบสนองต่อการใช้งานภายในองค์กรอย่างสูงสุด

หัวข้อการอบรม

 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับดาต้าเซ็นเตอร์ และความสัมพันธ์กับธุรกิจ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์
 • หลักการเบื้องต้นในการออกแบบศูนย์ข้อมูล (Data Centre) การเลือกสถานที่ติดตั้ง, การเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกและการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เช่น กำลังไฟ หม้อแปลง เครื่องปั่นไฟ ระบบเชื้อเพลิง ระบบ ATS ระบบ UPS แบตเตอรี่และอุปกรณ์สวิทช์ไฟฟ้า
 • ระบบไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าสำรองของศูนย์ข้อมูล (Data Centre)
 • โครงสร้างระบบทำความเย็น เช่น เครื่องทำความเย็น ระบบ DX เครื่องระเหย CRAC / Crau / HVAC ระบบระบายความร้อนเพิ่มเติม และระบบเก็บกักลมเย็น
 • ระบบโครงสร้างเครือข่ายภายในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ เช่น ตู้แร็ค สายเคเบิลเครือข่าย มาตราฐาน TIA-606 Labeling
 • ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด (CCTV) ความปลอดภัยของปริมณฑล การป้องกันทางกายภาพ การควบคุมการเข้าถึง และการจัดการความปลอดภัย
 • ระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ระบบตรวจจับ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบป้องกันอัคคีภัย เครื่องดับเพลิง และการป้องกันอัคคีภัย
 • การให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ (Supporting Computers and Users) ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดปัญหา
 • เรียนรู้การตรวจสอบและรายงานจากระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ Data Center Infrastructure Management (DCIM) ระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System) และระบบจัดการอาคาร Building Management System (BMS)

ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม

 • นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย นักศึกษาอาชีวะ ที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาปัตยกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล
 • ผู้ที่สนใจนำความรู้ด้านดาต้าเซ็นเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 • บุคคลทั่วไป ที่สนใจปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับดาต้าเซ็นเตอร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2634-7993-4 ต่อ 11-17

Tickets

No Tickets Available

058ec2b577933a82fa533bcd1d867ad1197d97ca
Organized by
Network Training Center