Education

พอแล้วดี The Creator รุ่น 4 Workshop ครั้งที่ 2

    พอแล้วดี The Creator รุ่น 4
Workshop ครั้งที่ 2

คุณจะได้เรียนรู้การน้อมนำเอา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดำเนินธุรกิจไลฟ์สไตล อย่างพอดี เรียนพร้อมกันกับ 
พอแล้วดี The Creator รุ่น 4

วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2562
ช่างชุ่ย  ห้องดูจิต
20 ที่นั่ง/วัน !!! 

(ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่มารับสิทธิ์
ทางโครงการขอตัดสิทธิ์ในการเข้าฟัง และตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมของทางโครงการทุกครั้ง )

หมายเหตุ : โครงการขอสงวนสิทธิ์ การถ่ายทอดสดและร่วมฟังในช่วงอภิปรายปัญหาของ The Creator Tickets

No Tickets Available

Logo y
Organize by
พอแล้วดี The Creator