59039442 784260968641748 7231898329943113728 n

TEP Forum 2019 "ภาพใหม่การศึกษาไทย"TEP Forum 2019“ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษา : เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทย”

New Education Landscape : Pathway to build new competencies for all Thai childrenวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562

ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานครวันที่ 8 มิถุนายน 2562

เวลา

กิจกรรม

08.00 - 09.00

ลงทะเบียน / เยี่่ยมชมนิทรรศการตามอัธยาศัย

09.00 - 09.20

พิธีเปิด

  • วีดิทัศน์  “ภาพฝันเด็กไทยและการศึกษาไทยในอนาคต”

  • เปิดการประชุม

09.20 - 09.50

TEP Direction “ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษา เพื่อการสร้างเสริมสมรรถนะเด็กไทย”

    โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เลขานุการคณะกรรมการภาคีเพื่อการศึกษา

09.50 - 11.00

TEP Talk “5 แรงบันดาลใจ สร้างสรรค์การศึกษาไทย”

   Designed by TED Club

11.00 – 11.10

TEP Vote “การศึกษาแบบไหนที่คนไทยต้องการ”

11.10 - 12.00

TEP Sharing “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย”

    1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

    2. ศ.กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา   ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

    3. ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช   ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล

12.00 - 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 – 13.00

เยี่ยมชมนิทรรศการตามอัธยาศัย / เตรียมความพร้อมเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการ

13.00 – 16.00

TEP Group Discussion “ร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็น ต่อเส้นทางการสร้างสมรรถนะเด็กไทย”

ห้องที่ 1 : หลักสูตรการศึกษา: กับดักความคิดหรือโอกาสของการศึกษาไทย

13.00 - 14.25

  • แบ่งปันประสบการณ์ ร่วมหารือรูปแบบการเรียนรู้ การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

14.35 - 16.00

  • ร่วมหารือบริบทการศึกษาไทย และบทบาทของแต่ละภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Case for Change)


ห้องที่ 2 : โรงเรียน: วิธีจัดการเรียนรู้และการสร้างทีมงานแบบไหนถึงจะ

              สร้างสมรรถนะเด็กได้จริง


ห้องที่ 3 : ระบบผลิตครู: ครูพันธ์ใหม่มีหน้าตาอย่างไร ผลิตอย่างไร


ห้องที่ 4 : ปฐมวัย:

13.00 -14.25

  • เราจะใช้ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562 ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างไร

14.35 - 16.00

  • สมรรถนะเด็กปฐมวัยที่ต้องการ จะเกิดขึ้นได้จากการจัดประสบการณ์หรือกระบวนการเรียนรู้แบบไหน อย่างไร


ห้องที่ 5 : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา: เรียนรู้ประสบการณ์จริงพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาจาก 6 พื้นที่นำร่อง


ห้องที่ 6 : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง: แนวทางการปรับตัวของการศึกษาใน

              ระดับอาชีวะและมหาวิทยาลัยที่สามารถตอบโจทย์ของโลกปัจจุบัน


ห้องที่ 7 : เวทีระดมสมองเพื่อออกแบบ: ”ภาพใหม่การศึกษาไทย”

16.00 – 18.00

TEP Workshop “ร่วมระดมสมองเพื่อออกแบบแนวทางสู่การเปลี่ยนแปลง”


ห้องที่ 1 : หลักสูตรการศึกษา

ห้องที่ 2 : โรงเรียน

ห้องที่ 3 : ระบบผลิตครู

ห้องที่ 4 : ปฐมวัย

ห้องที่ 5 : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ห้องที่ 6 : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

16.00 – 18.00

Networking  “พบภาคี แลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจ แบบสบายๆ...”

Designed by LearnHub

วันที่ 9 มิถุนายน 2562

เวลา

กิจกรรม

08.00 –0 9.00

ลงทะเบียน / เยี่ยมชมนิทรรศการตามอัธยาศัย

9.00 – 12.00

TEP Market place

ร่วมเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนมุมมอง ต่อยอดความรู้จากเครือข่าย


ห้องประชุมใหญ่ : เวทีนำเสนอแนวคิดโครงการ และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ 12 องค์กร
    ของคนรุ่นใหม่ที่อาสาร่วมเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย


Workshop 1 : การทวงคืนความสนุกให้กับการวัดและประเมินผล

                     โดย The lost in Childhood

Workshop 2 : ฟัง เฟ้น ฟีดแบ๊ค: เรียนรู้ทักษะการฟัง เฟ้น ฟีดแบ๊ค สไตล์ TED Talk

                      โดย TED Club by TEDxBangkok

Workshop 3 : การออกแบบประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ผ่านเกมส์

                      โดย Deschooling Game

Workshop 4 : Creative X Critical โดย inskru

Workshop 5 : การอ่าน:เครื่องมือสร้างสมรรถนะคนไทยในศตวรรษที่ 21

                      โดย เครือข่าย Read for Thailand

Workshop 6 : Career Counselling โดย WE Space

Workshop 7 : ลูกไม้หล่น (ไม่) ไกลต้น โดย Saturday School

Workshop 8 : เด็กไปอยู่ชุมชนไหนของโลกก็ได้ โดย  Saturday School

Workshop 9 : การสร้างนวัตกรรมสังคมเพื่อแก้ปัญหาเด็กนอกระบบ

                        โดย School of Change Maker

Workshop 10: การศึกษาทางเลือกมีคุณค่ากว่าที่คิด โดยเครือข่ายการศึกษาทางเลือก

Workshop 11: พลิกความคิดเปลี่ยนมุมมอง PLC โดย ก่อการครู

Workshop 12: ครูแท้อะ...แพ้เป็น :เรียนรู้การฟังอย่างลึกซึ้ง โดย ก่อการครู

Workshop 13: ห้องเรียนประชาธิปไตย สไตล์เด็กหลังห้อง โดย ก่อการครู

Workshop 14: พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส เปลี่ยนความเกรี้ยวกราดให้เป็น ความอ่อนโยนโดย ก่อการครู

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00

นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาใน 7 ประเด็นหลัก


ประเด็นที่ 1 : หลักสูตรการศึกษา

ประเด็นที่ 2 : โรงเรียน

ประเด็นที่ 3 : ระบบผลิตและพัฒนาครู

ประเด็นที่ 4 : ปฐมวัย

ประเด็นที่ 5 : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ประเด็นที่ 6 : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

ประเด็นที่ 7 : ภาพใหม่การศึกษาไทย

14.00 - 14.15

เสนอข้อคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อน

โดย นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รองประธานคณะกรรมการภาคีเพื่อการศึกษาไทย

14.15 – 15.15

ปาฐกถาพิเศษ “เด็ก เยาวชนไทย...ศักยภาพประเทศไทย”

โดย นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการภาคีเพื่อการศึกษาไทย

15.15 – 16.00

พิธีปิด

“ร่วมสร้างเส้นทางการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย : โจทย์ที่ต้องร่วมกันทำกันต่อไป”

16.00

เดินทางกลับ


#education

View Tickets
Date
08 Jun 2019 09:00 - 09 Jun 2019 17:00
Add to Calendar
Location
หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
View Map

Organized by

Aw tep logo 01
Thailand Education Partnership

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Aw tep logo 01

Thailand Education Partnership

Call

08-1601-0102

Facebook

facebook.com/TEPThaiEDU/

E-mail

tepforum@gmail.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center