Education

TEP Forum 2019 "ภาพใหม่การศึกษาไทย"

F918d187aca1ba0adc8f9a55b55397f4843ec953
TEP Forum 2019 "ภาพใหม่การศึกษาไทย"TEP Forum 2019“ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษา : เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทย”

New Education Landscape : Pathway to build new competencies for all Thai childrenวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562

ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานครวันที่ 8 มิถุนายน 2562

เวลา

กิจกรรม

08.00 - 09.00

ลงทะเบียน / เยี่่ยมชมนิทรรศการตามอัธยาศัย

09.00 - 09.20

พิธีเปิด

  • วีดิทัศน์  “ภาพฝันเด็กไทยและการศึกษาไทยในอนาคต”

  • เปิดการประชุม

09.20 - 09.50

TEP Direction “ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษา เพื่อการสร้างเสริมสมรรถนะเด็กไทย”

    โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เลขานุการคณะกรรมการภาคีเพื่อการศึกษา

09.50 - 11.00

TEP Talk “5 แรงบันดาลใจ สร้างสรรค์การศึกษาไทย”

   Designed by TED Club

11.00 – 11.10

TEP Vote “การศึกษาแบบไหนที่คนไทยต้องการ”

11.10 - 12.00

TEP Sharing “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย”

    1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

    2. ศ.กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา   ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

    3. ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช   ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล

12.00 - 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 – 13.00

เยี่ยมชมนิทรรศการตามอัธยาศัย / เตรียมความพร้อมเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการ

13.00 – 16.00

TEP Group Discussion “ร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็น ต่อเส้นทางการสร้างสมรรถนะเด็กไทย”

ห้องที่ 1 : หลักสูตรการศึกษา: กับดักความคิดหรือโอกาสของการศึกษาไทย

13.00 - 14.25

  • แบ่งปันประสบการณ์ ร่วมหารือรูปแบบการเรียนรู้ การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

14.35 - 16.00

  • ร่วมหารือบริบทการศึกษาไทย และบทบาทของแต่ละภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Case for Change)


ห้องที่ 2 : โรงเรียน: วิธีจัดการเรียนรู้และการสร้างทีมงานแบบไหนถึงจะ

              สร้างสมรรถนะเด็กได้จริง


ห้องที่ 3 : ระบบผลิตครู: ครูพันธ์ใหม่มีหน้าตาอย่างไร ผลิตอย่างไร


ห้องที่ 4 : ปฐมวัย:

13.00 -14.25

  • เราจะใช้ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562 ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างไร

14.35 - 16.00

  • สมรรถนะเด็กปฐมวัยที่ต้องการ จะเกิดขึ้นได้จากการจัดประสบการณ์หรือกระบวนการเรียนรู้แบบไหน อย่างไร


ห้องที่ 5 : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา: เรียนรู้ประสบการณ์จริงพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาจาก 6 พื้นที่นำร่อง


ห้องที่ 6 : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง: แนวทางการปรับตัวของการศึกษาใน

              ระดับอาชีวะและมหาวิทยาลัยที่สามารถตอบโจทย์ของโลกปัจจุบัน


ห้องที่ 7 : เวทีระดมสมองเพื่อออกแบบ: ”ภาพใหม่การศึกษาไทย”

16.00 – 18.00

TEP Workshop “ร่วมระดมสมองเพื่อออกแบบแนวทางสู่การเปลี่ยนแปลง”


ห้องที่ 1 : หลักสูตรการศึกษา

ห้องที่ 2 : โรงเรียน

ห้องที่ 3 : ระบบผลิตครู

ห้องที่ 4 : ปฐมวัย

ห้องที่ 5 : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ห้องที่ 6 : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

16.00 – 18.00

Networking  “พบภาคี แลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจ แบบสบายๆ...”

Designed by LearnHub

วันที่ 9 มิถุนายน 2562

เวลา

กิจกรรม

08.00 –0 9.00

ลงทะเบียน / เยี่ยมชมนิทรรศการตามอัธยาศัย

9.00 – 12.00

TEP Market place

ร่วมเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนมุมมอง ต่อยอดความรู้จากเครือข่าย


ห้องประชุมใหญ่ : เวทีนำเสนอแนวคิดโครงการ และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ 12 องค์กร
    ของคนรุ่นใหม่ที่อาสาร่วมเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย


Workshop 1 : การทวงคืนความสนุกให้กับการวัดและประเมินผล

                     โดย The lost in Childhood

Workshop 2 : ฟัง เฟ้น ฟีดแบ๊ค: เรียนรู้ทักษะการฟัง เฟ้น ฟีดแบ๊ค สไตล์ TED Talk

                      โดย TED Club by TEDxBangkok

Workshop 3 : การออกแบบประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ผ่านเกมส์

                      โดย Deschooling Game

Workshop 4 : Creative X Critical โดย inskru

Workshop 5 : การอ่าน:เครื่องมือสร้างสมรรถนะคนไทยในศตวรรษที่ 21

                      โดย เครือข่าย Read for Thailand

Workshop 6 : Career Counselling โดย WE Space

Workshop 7 : ลูกไม้หล่น (ไม่) ไกลต้น โดย Saturday School

Workshop 8 : เด็กไปอยู่ชุมชนไหนของโลกก็ได้ โดย  Saturday School

Workshop 9 : การสร้างนวัตกรรมสังคมเพื่อแก้ปัญหาเด็กนอกระบบ

                        โดย School of Change Maker

Workshop 10: การศึกษาทางเลือกมีคุณค่ากว่าที่คิด โดยเครือข่ายการศึกษาทางเลือก

Workshop 11: พลิกความคิดเปลี่ยนมุมมอง PLC โดย ก่อการครู

Workshop 12: ครูแท้อะ...แพ้เป็น :เรียนรู้การฟังอย่างลึกซึ้ง โดย ก่อการครู

Workshop 13: ห้องเรียนประชาธิปไตย สไตล์เด็กหลังห้อง โดย ก่อการครู

Workshop 14: พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส เปลี่ยนความเกรี้ยวกราดให้เป็น ความอ่อนโยนโดย ก่อการครู

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00

นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาใน 7 ประเด็นหลัก


ประเด็นที่ 1 : หลักสูตรการศึกษา

ประเด็นที่ 2 : โรงเรียน

ประเด็นที่ 3 : ระบบผลิตและพัฒนาครู

ประเด็นที่ 4 : ปฐมวัย

ประเด็นที่ 5 : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ประเด็นที่ 6 : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

ประเด็นที่ 7 : ภาพใหม่การศึกษาไทย

14.00 - 14.15

เสนอข้อคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อน

โดย นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รองประธานคณะกรรมการภาคีเพื่อการศึกษาไทย

14.15 – 15.15

ปาฐกถาพิเศษ “เด็ก เยาวชนไทย...ศักยภาพประเทศไทย”

โดย นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการภาคีเพื่อการศึกษาไทย

15.15 – 16.00

พิธีปิด

“ร่วมสร้างเส้นทางการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย : โจทย์ที่ต้องร่วมกันทำกันต่อไป”

16.00

เดินทางกลับ


Tickets

No Tickets Available

95330736d70f3cecf3e64234e60c2fe0d123fe2a
Organized by
Thailand Education Partnership