Education

Strategic Talent Management for Organizational Excellence

A72b693c79935b3d41ff7d2b0c64c106b857177b
Strategic Talent Management for Organizational Excellence

Strategic Talent Management
for Organizational Excellence

การบริหารคนเก่งเชิงกลยุทธ์ คัดสรรคนให้เหมาะกับงาน
พัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร นำมาซึ่งผลสำเร็จเชิงธุรกิจในระยะยาว

สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา รวมถึงความหลากหลายต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อเป้าหมายสูงขึ้นตามไปด้วย การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ปัจจุบันพบว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จต้องมีบุคลากรที่เรียกว่า คนเก่ง (Talent)” เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนองค์กรไปถึงเป้าหมายที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นองค์กรที่ต้องการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจึงต้องเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ จึงอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาทักษะขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์นั้นจะสัมพันธ์กับขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารคนเก่ง (Talent Management) เป็นเรื่องที่องค์กรสมัยใหม่ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่า และถือว่าเป็นกุญแจหลักที่ทำให้องค์กรอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง

คนเก่งในแต่ละองค์กรจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ทิศทาง  ความคิดความเชื่อ การกำหนดกลยุทธ์ และการวางแผนในการบริหาร Talent ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร การสร้างคนเก่งและสร้างระบบการบริหารคนเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการใหญ่หรือใช้ในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น ไม่ว่าองค์กรขนาดใดก็สามารถเริ่มสร้างผลสำเร็จเชิงธุรกิจขององค์กรในระยะยาวได้ โดยเริ่มจากความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารในเรื่องของการบริหาร Talent


ประโยชน์ที่จะได้รับ

    1.     หัวหน้างานได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการบริหาร Talent

    2.     นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

    3.     พัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร Talent ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

    4.     นำวิธีบริหาร Talent มาปรับใช้กับการบริหารผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล

    5.     แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ


เนื้อหาการอบรม

 • การบริหารคนเก่งกับการพัฒนาขีดความสามารถองค์กร

            ·      Current Trends in Global Workforce & Talent Acquisition in AEC 2016

            ·       Human Resources Management Systems vs Talent Management Systems

            ·       เชื่อมโยง Talent Acquisition to HR Strategies & Overall Business

            ·       วัฒนธรรมองค์กรกับการบริหาร Talent

 • วิธีการและการกำหนดกลยุทธ์บริหาร Talent ให้ตอบโจทย์องค์กร

            ·       ปัจจัยหลักที่มีความสำคัญต่อการบริหาร Talent ในองค์กร

            ·       แนวการสร้างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งให้สัมพันธ์กับกลยุทธ์องค์กร (Road Map)

            ·       ต่อยอดแผนกลยุทธ์การบริหาร Talent กับแผนงานกลยุทธ์หลักในสายงาน

            ·       ออกแบบทักษะความสามารถของTalent ที่องค์กรคาดหวัง (ตัวอย่างจากกรณีศึกษา)

            ·       รูปแบบเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อนำไปใช้บริหาร Talent

            ·       แนวทางการสร้างแผนพัฒนา Talent ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ·       การบริหาร Talent กับการบริหารผลงานและการพัฒนาภาวะผู้นำ

            ·       ประเด็นที่ต้องพิจารณาและแนวทางแก้ไข

            ·       ความสำคัญของการพัฒนาสายอาชีพ กับการบริหาร Talent

 • การควบคุมเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ (Result and Controlling)

            ·       รูปแบบการประเมินผลลัพธ์

            ·       การติดตามผลและเสริมแรง

            ·       ความสำเร็จและความล้มเหลวของการบริหาร Talent

            ·       ตัวอย่างเครื่องมือที่น่าสนใจ

            ·       กรณีศึกษาที่น่าสนใจ (องค์กรชั้นนำและงานวิจัย)


รูปแบบการฝึกอบรม

 • บรรยาย อภิปราย
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • Workshop กรณีศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้บริหาร ผู้จัดการสายงานหลัก ผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการ


ประวัติวิทยากร


ดร.ชาคริต ประเสริฐช่วง

การศึกษา

          • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration: Executive Programs)
          • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Business Management – Strategic)

          ประสบการณ์การทำงาน

          ผ่านประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำที่หลากหลายในระดับตำแหน่งผู้จัดการ ถึง กรรมการผู้จัดการ อาทิเช่น ธุรกิจระบบสารสนเทศ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสื่อสาร และธุรกิจประกันชีวิต ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์การบริหารธุรกิจให้กับคณะบริหารหลากหลายองค์กรชั้นนำ ทั้งในด้าน HRM, HRD และ OD อีกทั้งเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษให้ทั้งภาครัฐและเอกชน  


          สรุปรายละเอียดของการอบรม

          วันเวลา :    23-24 สิงหาคม 2016 09.00-17.00 น.

           สถานที่ :     Network Training Center, บางรัก กรุงเทพ

           ค่าใช้จ่าย :   15,000 บาท/ที่นั่ (รวม Lunch, Coffee Breaks และ

                           Certificate of Completion ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

                           พิเศษ! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน 5 สิงหาคม 2016 ลดทันที 25%

                           เหลือเพียงที่นั่งละ 11,250* บาท เท่านั้น แค่กรอกรหัส NTC508 "  

                           (*ราคาพิเศษมีจำนวนจำกัด)


           วิธีการชำระเงิน

           สามารถเลือกจ่ายผ่านช่องทางบัตรเครดิต และช่องทางโอนเงินผ่านธนาคาร
           ในกรณีที่ต้องการเอกสารทางการเงินกรุณาติดต่อ Network Training Center | Tel. 02-6347993-4


           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

           Network Training Center Co., Ltd. | คุณมยุรกาญจน์ Tel. 02-6347993-4 ต่อ 12 

           E-mail sales@trainingcenter.co.th

           Tickets

           No Tickets Available

           9969c19c62173218df29fac79ebba812ce5ee897
           Organized by
           Network Training Center